>> การขอความเห็นชอบและคุณสมบัติ

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  (209) 91 12/03/2535 16/05/2535
2. ประกาศกระทรวงการคลัง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับประมวล)  (2260) 23/02/2543
ประกาศกระทรวงการคลัง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 23/02/2543
ประกาศกระทรวงการคลัง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่ 2) 04/04/2545
ประกาศกระทรวงการคลัง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่ 3) 07/05/2562
ประกาศกระทรวงการคลัง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 24/02/2565 01/04/2565
3. กฎกระทรวง ที่ 3/2537 ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับประมวล)  (516) 01/08/2537
กฎกระทรวง ที่ 3/2537 ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 01/08/2537
กฎกระทรวง ที่ 12/2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 17/07/2541
กฎกระทรวง ที่ 19/2545 ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 31/01/2545
4. กฎกระทรวง ที่ 10/2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  (538) 21/01/2541
5. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 33/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับความเห็นชอบ และการให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์  (755) 04/04/2545 01/05/2545
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 18/2545 เรื่อง การกำกับดูแลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ 14/05/2545
6. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 42/2566 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 26)  (9938) 01/12/2566 16/12/2566
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 1 : คำศัพท์ (แนบท้ายประกาศ ทน. 42/2566)
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 2 : การจัดแบ่งประเภทของกองทุน (แนบท้ายประกาศ ทน. 42/2566)
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 3 : ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ (แนบท้ายประกาศ ทน. 42/2566)
7. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 80/2558 การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคลากรตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับประมวล)  (7308) 02/12/2558 16/12/2558
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 80/2558 การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคลากรตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 02/12/2558 16/12/2558
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 36/2560 การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคลากรตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) 05/04/2560 01/05/2560
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการ หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ทลธ.80/2558) 02/12/2558 16/12/2558
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (head of compliance) (ทลธ. 36/2560)
8. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2561 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของ โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (ฉบับประมวล)  (10061) 17/01/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2561 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ 17/01/2561 16/02/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 43/2566 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) 01/12/2566 16/12/2566
9. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2566 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 7)  (9981) 01/12/2566 16/12/2566
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม ภาคผนวก 9 : หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกองทุนรวมบางประเภท (แนบท้ายประกาศ สน. 29/2566)
10. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 54/2562 การกำหนดแบบในการยื่นขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์  (9887) 23/07/2562 16/08/2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 28/2566 การกำหนดแบบในการยื่นขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) 29/11/2566 16/12/2566
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 90/91-1/อพ 25-1 (แนบ สธ. 54/2562)
11. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ/น. 26/2545 เรื่อง กำหนดปัจจัยในการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรม อันเป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับบุคคลที่เป็น หรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหลักทรัพย์  (807) 23/05/2545 16/06/2545
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 20/2545 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศ 03/06/2545
12. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อน. 1/2545 เรื่อง การอ้างอิงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา คำขอ  (830) 29/01/2545 01/02/2545
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 15/2545 นำส่งสำเนาประกาศเกี่ยวกับการอ้างอิงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอ 05/02/2545
13. หนังสือเวียน ที่ นจ. (ว) 1/2566 นําส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์กองทุนรวมอีทีเอฟให้เทียบเคียงสากล  (10066) 18/12/2566 16/12/2566
14. หนังสือเวียน ที่ นป.(ว) 6/2566 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตจัดตั้ง ย้ายสำนักงานหรือสาขาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (9812) 04/07/2566 16/07/2566