>> การขอความเห็นชอบและคุณสมบัติ

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  (208) 103 12/03/2535 16/05/2535
2. พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  (235) 104 12/03/2535 16/05/2535
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 42/2566 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 26)  (9938) 01/12/2566 16/12/2566
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 1 : คำศัพท์ (แนบท้ายประกาศ ทน. 42/2566)
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 2 : การจัดแบ่งประเภทของกองทุน (แนบท้ายประกาศ ทน. 42/2566)
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 3 : ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ (แนบท้ายประกาศ ทน. 42/2566)
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 80/2558 การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคลากรตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับประมวล)  (7308) 02/12/2558 16/12/2558
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 80/2558 การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคลากรตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 02/12/2558 16/12/2558
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 36/2560 การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคลากรตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) 05/04/2560 01/05/2560
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการ หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ทลธ.80/2558) 02/12/2558 16/12/2558
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (head of compliance) (ทลธ. 36/2560)
5. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับประมวล)  (6727) 03/06/2557 01/07/2557
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 03/06/2557 01/07/2557
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 63/2558 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 2) 13/08/2558 16/09/2558
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 81/2558 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 3) 02/12/2558 16/12/2558
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 11/2559 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 4) 27/04/2559 16/05/2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 49/2559 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 5) 14/12/2559 16/01/2560
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 5/2560 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 6) 09/02/2560 01/01/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 48/2560 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 7) 30/08/2560 01/10/2560
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 27/2561 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 8) 26/02/2561 16/03/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 46/2561 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 9) 05/07/2561 16/07/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 70/2561 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 10) 24/10/2561 01/01/2562
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 27/2563 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 11) 26/03/2563 07/03/2563
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 56/2563 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 12) 26/08/2563 16/09/2563
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 14/2564 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 13) 29/01/2564 01/03/2564
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 15/2564 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 14) 04/03/2564 16/03/2564
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 64/2564 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 16) 12/11/2564 01/01/2565
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 4/2566 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 17) 22/03/2566 16/04/2566
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 18/2567 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 18) 16/05/2567 01/09/2567
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สลธ. 8/2557 การให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับประมวล) 03/06/2557 01/07/2557
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตารางคุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการ หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ของบริษัทหลักทรัพย์ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แนบท้ายประกาศ ทลธ. 15/2564) 04/03/2564 16/03/2564
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุ (แนบท้ายประกาศ ทลธ. 64/2564) 12/11/2564 01/01/2565
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประเภทธุรกรรมที่ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุนสามารถทำได้ (แนบท้ายประกาศ ทลธ. 70/2561) 24/10/2561 01/01/2562
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ นป. 3/2562 แนวทางในการปฎิบัติหน้าที่ของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 01/04/2562
  หนังสือเวียน ที่ กลต.นจ.(ว) 17/2560 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและประเภทคนขาย 28/04/2560
  หนังสือเวียน ที่ กลต.กธ.(ว) 3/2561 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษทางปกครองกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 12/02/2561 01/03/2561
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน
  หนังสือเวียน ที่ กลต.นธ.(ว) 3/2562 ซักซ้อมรูปแบบการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์กรณีร่วมกันให้บริการ 12/02/2562
  หนังสือเวียน ที่ กลต.กธ.(ว) 15/2562 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและความคาดหวังในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 31/07/2562
  หนังสือเวียน ที่ นป.(ว) 2 /2567 เพื่อนำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 17/05/2567
  เอกสารประกอบการบรรยาย หนังสือเวียน ที่ กลต.กธ.(ว) 3/2561 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษทางปกครองกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
6. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2561 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของ โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (ฉบับประมวล)  (10061) 17/01/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2561 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ 17/01/2561 16/02/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 43/2566 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) 01/12/2566 16/12/2566
7. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2566 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 7)  (9981) 01/12/2566 16/12/2566
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม ภาคผนวก 9 : หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกองทุนรวมบางประเภท (แนบท้ายประกาศ สน. 29/2566)
8. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อน. 1/2545 เรื่อง การอ้างอิงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา คำขอ  (830) 29/01/2545 01/02/2545
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 15/2545 นำส่งสำเนาประกาศเกี่ยวกับการอ้างอิงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอ 05/02/2545
9. หนังสือเวียน ที่ นจ. (ว) 1/2566 นําส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์กองทุนรวมอีทีเอฟให้เทียบเคียงสากล  (10066) 18/12/2566 16/12/2566
10. หนังสือเวียน ที่ นป.(ว) 6/2566 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตจัดตั้ง ย้ายสำนักงานหรือสาขาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (9812) 04/07/2566 16/07/2566
11. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 57/2549 แนวการพิจารณาลักษณะต้องห้ามผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา 103 (8)  (4074) 27/12/2549
12. หนังสือเวียน ที่ กลต.น./ธ.(ว) 8/2554 เรื่อง การยกเลิกหนังสือเวียนเกี่ยวกับมาตรการดำเนินการบันทึกคะแนนความผิด (point system)  (5607) 11/04/2554