เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™๏ฟฝ >> การอนุญาตและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)  (5362) 15/12/2551 15/12/2551
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 15/12/2551 15/12/2551
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2553 การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) 01/04/2553 01/05/2553
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 15/2554 การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) 21/07/2554 01/08/2554
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 7/2555 การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 03/07/2555 16/07/2555
2. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2547 เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับหลักทรัพย์ประเภทออปชัน  (12) 23/01/2547 06/01/2547
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2564 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ  (9004) 31/05/2564 16/06/2564
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 35-DR-1 : แบบคำขอพิจารณาคุณสมบัติของ ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 45/2564) 31/05/2564 16/06/2564
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 35-DR-2 : แบบคำขอพิจารณาคุณสมบัติของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 45/2564) 31/05/2564 16/06/2564
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบบ 69-DR : แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 45/2564) 31/05/2564 16/06/2564
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบบ 69-DR Reissue : แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 45/2564) 31/05/2564 16/06/2564
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบบ 56-DR : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แนบท้ายประกาศ ทจ. 45/2564) 31/05/2564 16/06/2564
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2552 การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (ฉบับประมวล)  (6982) 03/08/2552 01/09/2552
  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 24/2559 การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (ฉบับที่ 2) 13/06/2559 16/07/2559
  แบบคำขออนุญาตเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่ออกใหม่ (แบบ 35-DR)
5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 33/2560 การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป  (9012) 29/06/2560 16/07/2560
6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 28/2558 ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับประมวล)  (6737) 09/04/2558 16/05/2558
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 28/2558 ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ 09/04/2558 16/05/2558
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 56/2558 ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) 10/07/2558 20/07/2558
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 35-DR-1 29/04/2559
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 35-DR-2 29/04/2559
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 81-DR-1 29/04/2559