เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™๏ฟฝ >> การออกและเสนอขายหลักทรัพย์กรณีอื่น ๆ

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2547 เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับหลักทรัพย์ประเภทออปชัน  (12) 23/01/2547 06/01/2547
2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2564 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ  (9004) 31/05/2564 16/06/2564
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 35-DR-1 : แบบคำขอพิจารณาคุณสมบัติของ ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 45/2564) 31/05/2564 16/06/2564
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 35-DR-2 : แบบคำขอพิจารณาคุณสมบัติของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 45/2564) 31/05/2564 16/06/2564
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบบ 69-DR : แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 45/2564) 31/05/2564 16/06/2564
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบบ 69-DR Reissue : แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แนบท้ายประกาศ ทจ. 45/2564) 31/05/2564 16/06/2564
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบบ 56-DR : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แนบท้ายประกาศ ทจ. 45/2564) 31/05/2564 16/06/2564
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 25/2558 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับที่ 5)  (6688) 10/07/2558 20/07/2558
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2552 การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (ฉบับประมวล)  (6982) 03/08/2552 01/09/2552
  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 24/2559 การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (ฉบับที่ 2) 13/06/2559 16/07/2559
  แบบคำขออนุญาตเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่ออกใหม่ (แบบ 35-DR)
5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 43/2543 แบบร่างหนังสือชี้ชวน และการรายงานผลการขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับประมวล)  (8766) 12/09/2543 26/09/2563
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 43/2543 เรื่อง แบบร่างหนังสือชี้ชวน และการรายงานผลการขาย ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย โดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 12/09/2543 26/09/2543
6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 33/2560 การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป  (9012) 29/06/2560 16/07/2560
7. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 28/2558 ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับประมวล)  (6737) 09/04/2558 16/05/2558
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 28/2558 ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ 09/04/2558 16/05/2558
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 56/2558 ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) 10/07/2558 20/07/2558
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 35-DR-1 29/04/2559
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 35-DR-2 29/04/2559
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 81-DR-1 29/04/2559
8. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 8/2543 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน กรณีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียน เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเผยแพร่ข้อมูล ก่อนแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ  (1061) 02/03/2543 18/03/2543
9. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อจ. 3/2543 เรื่อง แนวทางการพิจารณาการให้สิทธิประโยชน์แก่กรรมการ และพนักงานในประเทศไทยโดยบริษัทต่างประเทศ  (1128) 23/02/2543 08/03/2543
10. หนังสือเวียน ที่ กลต.จ.(ว) 27/2540 แบบคำขอผ่อนผันระยะเวลาการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่  (2292) 02/12/2540
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบคำขอผ่อนผันระยะเวลาการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
  สรุปหลักการของประกาศเกี่ยวกับการยกเว้นมิให้การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กองทุรวมบางประเภทเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ