>> ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน และบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์จัดการลงทุน

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  (2243) 18 03/07/2546 06/01/2547
2. พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  (3105) 24 03/07/2546 06/01/2547
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 42/2566 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 26)  (9938) 01/12/2566 16/12/2566
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 1 : คำศัพท์ (แนบท้ายประกาศ ทน. 42/2566)
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 2 : การจัดแบ่งประเภทของกองทุน (แนบท้ายประกาศ ทน. 42/2566)
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 3 : ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ (แนบท้ายประกาศ ทน. 42/2566)
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2561 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของ โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (ฉบับประมวล)  (10061) 17/01/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2561 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ 17/01/2561 16/02/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 43/2566 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) 01/12/2566 16/12/2566
5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2566 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 7)  (9981) 01/12/2566 16/12/2566
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม ภาคผนวก 9 : หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกองทุนรวมบางประเภท (แนบท้ายประกาศ สน. 29/2566)
6. หนังสือเวียน ที่ นจ. (ว) 1/2566 นําส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์กองทุนรวมอีทีเอฟให้เทียบเคียงสากล  (10066) 18/12/2566 16/12/2566
7. หนังสือเวียน ที่ นป.(ว) 6/2566 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตจัดตั้ง ย้ายสำนักงานหรือสาขาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (9812) 04/07/2566 16/07/2566
8. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 57/2549 แนวการพิจารณาลักษณะต้องห้ามผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา 103 (8)  (4074) 27/12/2549
9. หนังสือเวียน ที่ กลต.น./ธ.(ว) 8/2554 เรื่อง การยกเลิกหนังสือเวียนเกี่ยวกับมาตรการดำเนินการบันทึกคะแนนความผิด (point system)  (5607) 11/04/2554