>> ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กร. 8/2557 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน  (6293) 16/06/2557 01/07/2557
2. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 10/2557 การไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับกับใบทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน  (6295) 16/06/2557 01/07/2557
3. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 11/2557 การกำหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล  (6296) 16/06/2557 01/07/2557
4. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 9/2552 หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี (ฉบับประมวล)  (5412) 04/06/2552 01/07/2552
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 9/2552 หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 04/06/2552 01/07/2552
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 2/2553 หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี (ฉบับที่ 2) 04/02/2553 01/03/2553
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กร. 9/2557 หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี (ฉบับที่ 3) 16/06/2557 01/07/2557
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กร. 12/2558 หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี (ฉบับที่ 4) 06/08/2558 01/09/2558
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบคำขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี
5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 59/2563 การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการคัดสำเนาของกองทรัสต์  (8664) 01/09/2563 01/10/2563
6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 58/2563 การลาออกและถอดถอนทรัสตี และการแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน  (8663) 01/09/2563 01/10/2563
7. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 8/2559 การจดแจ้งการเป็นบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนและทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน  (6904) 03/03/2559 16/03/2559
  แบบ PE Trust-3.xlsx
  แบบ VC-2.xlsx
  แบบ PE Trust-2
  แบบ VC-1
8. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 22/2553 ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตี (ฉบับประมวล)  (6319) 01/06/2553 16/06/2553
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 22/2553 ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตี 01/06/2553 16/06/2553
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 18/2557 ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตี (ฉบับที่ 2 ) 17/06/2557 01/07/2557
9. หนังสือเวียน ที่ ที่ จค.(ว) 2/2557 ประกาศเกี่ยวกับทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน  (6321) 25/06/2557