เกมส์การวางแผนการลงทุน

 

ข้อมูลส่วนตัว

อายุปัจจุบันของคุณ

ปี

คุณคาดว่าจะเกษียณเมื่ออายุ

ปี

จำนวนปีที่ต้องใช้เงินหลังเกษียณ

ปี

คำอธิบายสำหรับการใช้งานเครื่องคำนวณ

 รายละเอียด

วิธีกรอกข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัว 

อายุปัจจุบันของคุณ

กรอกอายุตัวเลขในปัจจุบัน

 

 

คุณคาดว่าจะเกษียณเมื่ออายุ

กรอกตัวเลขอายุที่คาดว่าจะเกษียณจากการทำงาน โดยคนทั่วไป
จะเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี แต่หากต้องการเกษียณก่อนกำหนด เช่น
คาดว่าจะเกษียณเมื่ออายุ 55 ปี ก็ให้กรอกลงในช่องนี้ว่า "55"

 

 

จำนวนปีที่ต้องใช้เงินหลังเกษียณ

กรอกตัวเลขประมาณการนับจากปีที่เกษียณถึงปีที่คาดว่าจะสิ้นอายุขัย
ซึ่งจากข้อมูลเกี่ยวกับประชากรล่าสุด พบว่า
     ผู้ชายไทยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 74 ปี
     ผู้หญิงไทยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 79 ปี
ดังนั้น หากคาดว่าจะเกษียณเมื่ออายุ 55 ปี และมีอายุยาวถึง 80 ปี ตัวเลขที่จะกรอกในช่องนี้คือ "25" โดยมีวิธีคำนวณดังนี้
อายุที่คาดว่าจะสิ้นอายุขัย (80) - อายุที่คาดว่าจะเกษียณ (55) =
จำนวนปีที่ต้องใช้เงินหลังเกษียณ (25)

 

 

ข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ 

โดยทั่วไปมูลค่าเงินในอนาคต จะคำนวณได้จาก
เงินลงทุน+การเติบโตของเงิน(เงินเดือนเพิ่ม หรือ เงินออมเพิ่ม) + ผลตอบแทนที่แท้จริง
(ซึ่งคำนวณได้ากผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนหักด้วยอัตราเงินเฟ้อ)
อย่างไรก็ดี เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ โปรแกรมคำนวณนี้จึงจัดทำภายใต้สมมติฐานที่ว่า ผลตอบแทนที่ได้รบจากการลงทุนเท่ากับอัตราเงินเฟ้อ และจำนำเพียงปัจจัยเรื่องการเติบโตของเงินมาพิจารณาเท่านั้น

รายได้ต่อปีในปัจจุบันรวมโบนัส
และเงินได้อื่น

กรอกตัวเลขรายได้ต่อปีทั้งหมด โดยทั่วไปจะคำนวณจาก
(เงินเดือนแต่ละเดือน * 12) + โบนัส + เงินได้อื่น (ถ้ามี) =
รายได้ต่อปีในปัจจุบัน

 

 

คาดว่ารายได้ทั้งปีจะเพิ่มขึ้น

ให้เลือกอัตรา % ที่คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น

 

 

จำนวนเงินที่คาดว่าต้องใช้ต่อเดือน
เมื่อเกษียณแล้ว

ให้เลือกอัตรา % เงินที่คาดว่าจะใช้ในแต่ละเดือนเมื่อเกษียณ
โดยขอให้เทียบเป็น % ต่อเงินเดือนจากผลการสำรวจ แต่ละคน
ควรจะมีเงินใช้จ่ายอย่างน้อย 50% ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
เพื่อไม่ให้คุณภาพชีวิตในวัยเกษียณด้อยลงกว่าขณะเมื่อยังทำงานอยู่

 

 

คุณควรมีเงินก้อน ณ วันเกษียณเท่ากับ

โปรแกรมจะคำนวณก้อนเงินที่คาดว่าต้องมี ณ วันเกษียณออกมาให้

 

 

ข้อมูลการออม

 

เงินออมปัจจุบันของคูณ

กรอกตัวเลขจำนวนสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องทั้งหมด ณ ปัจจุบัน ได้แก่
 i. เงินฝากธนาคาร ให้นับจำนวนที่มีอยู่จนถึงปัจจุบัน
ii. เงินสะสมและเงินสมทบ ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข.
ที่คุณมีอยู่จนถึง ณ ปัจจุบัน
iii. มูลค่าพันธบัตร, หุ้น, หุ้นกู้, หน่วยลงทุนในกองทุนรวม/
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
iv. มูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ นับตั้งแต่วันที่
กรมธรรม์มีผลบังคับจนถึงวันที่กรอกข้อมูล
v. สินทรัพย์อื่น อาทิ ทองคำ อัญมณี เป็นต้น

 

 

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้จากเงิน
ส่วนนี้

ให้เลือกอัตรา % ของผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์
ดังกล่าว เช่น หากมีเงินฝากธนาคารเพียงอย่างเดียว โดยได้รับอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ก็ให้เลือก "2"
กรณีมีสินทรัพย์มากกว่าหนึ่งประเภทขึ้นไปและสินทรัพย์แต่ละประเภทมีอัตราผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ให้ใช้อัตราเฉลี่ยของผลตอบแทน เช่นมีสินทรัพย์เป็นเงินฝากธนาคาร อัตราผลตอบแทนร้อยละ 2 ต่อปีและพันธบัตรรัฐบาล อัตราผลตอบแทนร้อยละ 4 ต่อปี ดังนั้น อัตราเฉลี่ยผลตอบแทนของสินทรัพย์จะเท่ากับ
จำนวนรวมของอัตราผลตอบแทน/จำนวนประเภทสินทรัพย์ที่มี =
(2+4)/2 = 3

 

 

คุณจะมีเงินออมเท่ากับ

โปรแกรมจะคำนวณสินทรัพย์ในส่วนที่เป็นเงินออม โดยคำนวณจาก
เงื่อนไขที่ว่า สินทรัพย์ดังกล่าวมีการคงไว้ นับจากวันที่กรอกข้อมูล
จนถึงวันที่คุณเกษียณ

 

 

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)

เงินเดือนปัจจุบัน

กรอกตัวเลขเงินเดือนต่อเดือน ณ ปัจจุบัน

 

 

%เงินสะสมที่คุณถูกหัก

ให้เลือกอัตรา % เงินสะสมที่ถูกหักเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข.
ให้แต่ละเดือน

 

 

%เงินสมทบที่นายจ้างจ่ายให้

ให้เลือกอัตรา % เงินสมทบที่นายจ้างจ่ายให้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
/กบข.

 

 

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้
จากเงินส่วนนี้

ให้เลือกอัตรา % ของผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ / กบข.

 

 

คุณจะมีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/
กบข. เท่ากับ

โปรแกรมจะคำนวณเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข. โดยจะคำนวณ
จาก ณ วันที่กรอกข้อมูลจนถึงวันที่คาดว่าจะเกษียณ

 

 

เงินออมเพิ่มเติม

จำนวนเงินที่คาดว่าจะออมเพิ่มอีกใน
แต่ละปี

กรอกตัวเลขจำนวนเงินที่คาดว่าจะมีการออมเพิ่มเติมในแต่ละปี

 

 

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้จากเงิน
ส่วนนี้

ให้เลือกอัตรา % ของผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการออมเงิน
เพิ่มดังกล่าว

 

 

อัตราการเพิ่มเงินออม

ให้เลือกอัตรา % ที่คาดว่าจะออมเพิ่มขึ้นในแต่ละปี เช่น คุณกรอกตัวเลขจำนวนเงินที่คาดว่าจะมีการออมเพิ่มเติมแในแต่ละปีไว้ที่ 50,000 บาท โดยตั้งใจจะเพิ่มเงินออมขึ้นอีกปีละ 5,000 บาท ดังนั้น อัตรา % ที่คุณจะเลือกในช่องนี้ จะเท่ากับ
(100/50,000)*5,000 = 10

 

 

คุณจะมีเงินออมเพิ่มเติมในรูปแบบอื่นๆ

โปรแกรมจะคำนวณเงินออมเพิ่มเติม ที่คุณจะเริ่มสะสม ณ วันที่กรอก
ข้อมูล จนถึงวันเกษียณ

 

 

จำนวนเงินสะสมที่คุณจะมี ณ
วันเกษียณ

โปรแกรมจะคำนวณเงินสะสมทั้งหมดของคุณ ซึ่งประกอบไปด้วย
เงินออม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข. และเงินออมเพิ่มเติม โดยการคำนวณเริ่มจาก ณ วันที่กรอกข้อมูล จนถึงวันที่คาดว่าจะเกษียณ