เกมส์การวางแผนการลงทุน

 

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

RMF คืออะไร?

RMF แตกต่างจากรูปแบบการสะสมเงินเพื่อวัยเกษียณแบบอื่นอย่างไร?

ใครควรลงทุนใน RMF?

ลงทุนอย่างไรให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ซื้อ RMF ได้ที่ไหน?

 

RMF คืออะไร?

        RMF (Retirement Mutual Fund) หรือ "กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ" เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ คือ เป็นกองทุนที่มีลักษณะผสมระหว่างการเป็นกองทุนรวม กับการเป็นเครื่องมือสะสมเงินไว้ใช้ในยามชราภาพ ที่ทางการให้การสนับสนุน โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนเพื่อเป็นแรงจูงใจ

 

RMF แตกต่างจากรูปแบบการสะสมเงินเพื่อวัยเกษียณแบบอื่นอย่างไร?


        RMF เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการสะสมเงินเพื่อวัยเกษียณ นอกเหนือจากระบบสวัสดิการที่มีอยู่แล้ว เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) กองทุนบำเหน็จบำนาญ (Pension Fund) กองทุนประกันสังคม:ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ (Social Security Fund : Old Age Pension) เป็นต้น


         RMF เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีสวัสดิการสะสมเงินเพื่อวัยเกษียณ เช่น ผู้ที่ประกอบวิชาชีพอิสระที่ไม่มีนายจ้าง หรือผู้ที่มีสวัสดิการอยู่แล้วแต่ต้องการสะสมเพิ่มเติม ได้มีโอกาสสะสมเงินเพื่อวัยเกษียณ


         RMF เปิดโอกาสให้สามารถสะสมเงินเพื่อวัยเกษียณ โดยเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนสอดคล้องกับความต้องการของตนเองได้ เช่น ผู้ที่รับความเสี่ยงได้มาก ก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงแบบกองทุนหุ้นได้ ซึ่งก็จะมีโอกาสได้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงด้วย ในขณะที่ในระบบสวัสดิการข้างต้น การเลือกลงทุนจะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการผู้ดูแลกองทุน


         RMF เปิดโอกาสให้สะสมเงินได้สะดวก เนื่องจากเพียงกำหนดให้ซื้อหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเท่านั้น นอกจากนี้จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องลงทุนก็ไม่สูงมาก


         RMF เปิดโอกาสให้ผู้สะสมเงินผ่านเครื่องมือนี้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีถึง 3 ทาง ได้แก่

 


ทางที่ 1
เงินซื้อหน่วยลงทุนของ RMF สามารถนำไปยกเว้นภาษีสูงสุดไม่เกิน 15%ของเงินได้ในแต่ละปี และเมื่อนับรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) แล้ว ไม่เกิน 300,000 บาท/ปี

 


ทางที่ 2
เมื่อครบกำหนดเงื่อนไขไถ่ถอนการลงทุน เงินที่ได้รับจากการไถ่ถอนจะได้รับยกเว้นภาษีทั้งจำนวน

 


ทางที่ 3
เป็นประโยชน์ทางอ้อมที่ผู้ลงทุนจะได้รับ เนื่องจาก RMF เป็นกองทุนรวมรูปแบบหนึ่ง ซึ่งไม่นับเป็นหน่วยภาษี ดังนั้น ผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนของ RMF จึงไม่ต้องเสียภาษี และผู้ลงทุนจะได้รับผลประโยชน์ในส่วนนี้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
 

 

ใครควรลงทุนใน RMF?

         คนทำงานที่ไม่มีการสะสมเงินสำหรับวัยเกษียณผ่านระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
         คนทำงานที่แม้จะมีการสะสมเงินสำหรับวัยเกษียณผ่านระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแล้ว แต่มีความต้องการสะสมเงินเพิ่มเติม
         คนที่ประกอบวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี ทนายความ ฯลฯ
         คนที่ไม่ได้ทำงานประจำแต่มีรายได้จากบำเหน็จ บำนาญ เบี้ยหวัด ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ

 

ลงทุนอย่างไรให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษ

         เงินลงทุนใน RMF ต้องเป็นเงินได้จาก
- เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส บำเหน็จ บำนาญ เบี้ยหวัด ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ
- การรับเหมา
- วิชาชีพอิสระ
- การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง
- ค่าลิขสิทธิ์ที่ไม่ได้รับโอนมาทางมรดก
         ต้องสะสมเงินอย่างต่อเนื่อง โดยซื้อหน่วยลงทุนของ RMF ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง และต้องไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน (ยกเว้นกรณีไม่มีเงินได้ในปีภาษีนั้น ก็ไม่ต้องลงทุน)
         ต้องซื้อหน่วยลงทุนของ RMF ไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้ในแต่ละปี หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท (แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะต่ำกว่า) และลงทุนสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ในแต่ละปี โดยเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แล้วไม่เกิน 300,000 บาท/ปี
         การไถ่ถอนหน่วยลงทุนทำได้เมื่อผู้ลงทุนอายุไม่น้อยกว่า 55 ปี และ ลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงทุนครั้งแรก (กรณีทุพพลภาพหรือตาย เงินที่ไถ่ถอนจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีทั้งจำนวน)

*หากมีการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามกติกา เช่น ไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนกำหนด หรือไม่ได้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อการพัฒนาตลาดทุน อันเป็นการช่วยพัฒนาการลงทุนในตลาดทุนในระยะยาว โดยการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการลงทุนใน RMF ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. ขยายขอบเขตประเภทของเงินได้ที่จะนำมาลงทุนใน RMF จากเดิมที่กำหนดให้เฉพาะเงินได้บางประเภท เพิ่มเป็นครอบคลุมเงินได้ทุกประเภท เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล เป็นต้น
2. ผ่อนปรนให้ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนที่ถือมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จากเดิมที่กำหนดให้ได้รับยกเว้นภาษี เฉพาะกรณีการขายคืน หน่วยลงทุนเมื่ออายุ 55 ปีขึ้นไป หรือ มีเหตุทุพพลภาพหรือเสียชีวิตเท่านั้น

 

 

ซื้อ RMF ได้ที่ไหน?

        สนใจซื้อ  RMF สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
    บริษัทจัดการ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 14 แห่ง
    ตัวแทนขายที่ธนาคารพาณิชย์ใกล้บ้านท่าน โดยสอบถามรายชื่อตัวแทนขายได้จากบริษัทจัดการ ดังต่อไปนี้

1. บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 0-2670-4900 www.ktam.co.th
2. บลจ. กสิกรไทย จำกัด 0-2693-2300 www.k-asset.co.th
3. บลจ. ทิสโก้ จำกัด 0-2633-7777 www.tiscoasset.com
4. บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด 0-2263-2800 www.scbam.com
5. บลจ. ธนชาติ จำกัด 0-2263-0800 www.nasset.co.th
6. บลจ. บัวหลวง จำกัด 0-2679-6400 www.bblam.co.th
7. บลจ. บีโอเอ จำกัด 0-2679-5577 www.boaam.com
8. บลจ. พรีมาเวสท์ จำกัด 0-2257-0555 www.primavest.com
9. บลจ. วรรณ จำกัด 0-2659-8888 www.one-asset.com
10. บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด 0-2236-6133 www.aberdeen-asset.co.th
11. บลจ. อยุธยาเจเอฟ จำกัด 0-2657-5757 www.ajffunds.com
12. บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 0-2661-9000 www.mfcfund.com
13. บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด 0-2650-8222 www.ingfundsthai.com
14. บลจ. ทหารไทย จำกัด 0-2636-1800 www.tmbam.co.th

          ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2546 มี RMF ทั้งหมด 44 กองทุน

 

ข้อควรคำนึง

         RMF เป็นเครื่องมือการลงทุนที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการลงทุนในระยะยาว จึงได้มีการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีไว้เพื่อเป็นแรงจูงใจพร้อมกับกำหนดเงื่อนไขไว้ด้วย ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ก็จะต้องเสียสิทฺธิในการได้รับยกเว้นภาษีสำหรับเงินที่นำไปลงทุน ยิ่งไปกว่านั้น ในส่วนของเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นไปแล้วในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ก็จะต้องมีการชำระคืนให้ทางการอีกด้วย ดังนั้น หากจะลงทุนใน RMF ควรอ่านหนังสือชี้ชวน และศึกษาคู่มือภาษีอย่างรอบคอบ ซึ่งเอกสารดังกล่าวสามารถขอได้จากบริษัทจัดการที่เสนอขาย RMF

 

ข้อมูล-คำถาม

           ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RMF ได้ที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน โทร. 0-2264-0900-3 หรือที่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โทร. 0-2252-3223 ต่อ 2724 E-mail : assetmgt@sec.or.th