โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้
สำหรับเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 


กรณีลาออกจากกองทุนโดยไม่ออกจากงาน

การคำนวณภาษี
เงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3 ส่วน ได้แก่
1. ผลประโยชน์ของเงินสะสม
2. เงินสมทบจากนายจ้าง
3. ผลประโยชน์ของเงินสมทบ
ต้องนำไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่น เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี