โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้
สำหรับเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 


กรณีลาออกจากงานก่อนเกษียณอายุ


ข้อมูลของคุณ
อายุงานน้อยกว่า 5 ปี

การคำนวณภาษี
เงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3 ส่วน ได้แก่
1. ผลประโยชน์เของเงินสะสม
2. เงินสมทบจากนายจ้าง
3. ผลประโยชน์ของเงินสมทบ
ต้องนำไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่น เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี