โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้
สำหรับเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 


กรณีลาออกจากงานก่อนเกษียณอายุ

     อายุงาน น้อยกว่า 5 ปี                        

     อายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ปี  

หมายเหตุ :
จำนวนวันทำงานตั้งแต่ 183 วันขึ้นไปนับเป็น 1 ปี น้อยกว่า 183 ให้ปัดทิ้ง