โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้
สำหรับเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 


กรณีเกษียณอายุ

  อายุการเป็นสมาชิก
น้อยกว่า 5 ปี
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

  อายุขณะเกษียณ
น้อยกว่า 55 ปี
ตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป