โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้
สำหรับเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กรณีต้องนำไปรวมกับรายได้อื่น

 

ข้อมูลของคุณ

เงินที่ได้รับจากกองทุน

บาท

เงินสะสมทั้งหมด

บาท

เงินสะสมระหว่างปี

ทราบจำนวนเงิน
ไม่ทราบจำนวนเงิน