ค้นหาผลการตรวจสอบตัวกลาง

 

เงื่อนไขการค้นหาผลการตรวจสอบตัวกลาง

การตรวจสอบปกติ (Routine Inspection)

ค้นหาตามชื่อบริษัท  
(พิมพ์ชื่อบริษัท โดยไม่ต้องระบุคำนำหน้า เช่น บริษัท, บง, บล, บงล, บลจ, ธ)

ค้นหาตามประเภทบริษัทการตรวจสอบเฉพาะเรื่อง (Theme Inspection)

ชื่อเรื่อง เพียงวันที่
ระบบงานในการให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแบบรายใหญ่ (SSF Block Trade) 31/03/2564
ระบบงานในการเสนอขายตราสารหนี้ 31/12/2562
การกำกับดูแลการนำเทคโนโลยีมาให้บริการแก่ลูกค้า 31/10/2562
ระบบงานในการเสนอขายตราสารหนี้และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ 31/01/2560
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 31/08/2559
ระบบงานและคุณภาพในการจัดทำบทวิเคราะห์ 31/08/2559