กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

| ข้อมูลข่าวออกและเสนอขายหลักทรัพย์ล่าสุด | ค้นหาข้อมูลข่าวออกและเสนอขายหลักทรัพย์ |


ค้นหาข้อมูลข่าวการออกเสนอขายหลักทรัพย์

สถานะข้อมูล
บริษัทที่อยู่ระหว่างยื่นขอเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัทที่เคยยื่นขอเสนอขายหลักทรัพย์ ทั้งหมด
ประเภทตราสาร
ตราสารทุน ตราสารหนี้ ทั้งหมด
ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์
ชื่อผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทการเสนอขาย
ประเภทหลักทรัพย์