กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

รายการแบบ Filing - ค้นหาตามชื่อผู้ออกหลักทรัพย์

ผู้ออกหลักทรัพย์: พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บริษัทเรียงข้อมูลตาม:วันที่ยื่นFiling version แรก
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทหลักทรัพย์
ประเภท
การเสนอขาย
วันที่ยื่นFiling version แรก
วันที่แก้ไขข้อมูล filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing)
วันที่มีผลบังคับใช้
วันที่เริ่ม การเสนอขาย
วันที่สิ้นสุด การเสนอขาย
หัวข้อ

พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

IPO

24 ก.ย. 55 24 ธ.ค. 55 17 ม.ค. 56 21 ม.ค. 56 23 ม.ค. 56 ดูรายละเอียด


ประเภทการเสนอขาย
IPO การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
PO การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
PP การเสนอขายหลักทรัพย์แก่บุคคลในวงจำกัด
PO ESOP การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการ/พนักงาน
RO การเสนอขายหลักทรัพย์แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
II ผู้ลงทุนสถาบัน การเสนอขายหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุนสถาบัน
IPO ESOP การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อพนักงาน
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ DW
Direct Listing Direct Listing