กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท/CMR
ประจำปี :2553

หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
 
*download all files
  ปกหน้าและสารบัญ
28 มีนาคม 2554
  ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
28 มีนาคม 2554
  ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
28 มีนาคม 2554
  ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
28 มีนาคม 2554
  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท
28 มีนาคม 2554
  เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษั
28 มีนาคม 2554
  เอกสารแนบ 5 อื่นๆ
28 มีนาคม 2554
  โครงสร้างเงินทุน
28 มีนาคม 2554
  การจัดการ
28 มีนาคม 2554
  การควบคุมภายใน
28 มีนาคม 2554
  รายการระหว่างกัน
28 มีนาคม 2554
  ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
28 มีนาคม 2554
  ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
28 มีนาคม 2554
  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
28 มีนาคม 2554
  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
28 มีนาคม 2554
  เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
28 มีนาคม 2554
  เอกสารแนบ 3 อื่นๆ
28 มีนาคม 2554