กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ค้นหาแบบ Filing


  ค้นหาแบบ Filing โดย

  (มีเฉพาะข้อมูลตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน หากต้องการดูข้อมูลตั้งแต่ปี 2535-2543   โปรดติดต่อ “ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน” โทร. 0-2263-6007)


ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์


 
ชื่อผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทหลักทรัพย์
ประเภทการเสนอขายหลักทรัพย์
วันที่แก้ไขข้อมูล filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing)
วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ
วันที่เสนอขาย
ข้อมูลบริษัทที่แบบแสดงรายการข้อมูลอยู่ระหว่างยื่นต่อสำนักงาน *
ข้อมูลบริษัทที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับแล้ว


หมายเหตุ : ข้อมูลวันที่ยื่น Filing version แรก และวันที่แก้ไขข้อมูล filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) เป็นไปตามประกาศ ที่ ทจ. 30/2551 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2551 ซึ่งถูกแก้ไขโดยประกาศ ที่ ทจ. 16/2553 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 2 เมษายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553


  ค้นหาแบบ Filing ตราสารหนี้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ) ที่ยื่นตั้งแต่ 1 ม.ค. 2550
และ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2553


ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์  
ประเภทตราสาร  
ลักษณะการขออนุญาต *  
ลักษณะตราสาร *  
ประเภทการเสนอขาย *  

 *  กรณีต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออก/ตราสารใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์     ให้เลือกที่ ประเภทตราสาร ทั้งนี้ข้อมูลเรียงตาม วันที่นับ 1
  หนังสือชี้ชวน กองทุนรวม