กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

27 เมษายน 2553

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

28 กุมภาพันธ์ 2554

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

1 มีนาคม 2554

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

2 มีนาคม 2554

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

28 กุมภาพันธ์ 2554

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

25 กุมภาพันธ์ 2554

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

28 กุมภาพันธ์ 2554

        ปัจจัยความเสี่ยง

28 กุมภาพันธ์ 2554

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

25 กุมภาพันธ์ 2554

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

25 กุมภาพันธ์ 2554

        การวิจัยและพัฒนา

25 กุมภาพันธ์ 2554

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

25 กุมภาพันธ์ 2554

        โครงการในอนาคต

25 กุมภาพันธ์ 2554

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

25 กุมภาพันธ์ 2554

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

25 กุมภาพันธ์ 2554

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

25 กุมภาพันธ์ 2554

        การควบคุมภายใน

25 กุมภาพันธ์ 2554

        รายการระหว่างกัน

25 กุมภาพันธ์ 2554

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

25 กุมภาพันธ์ 2554

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

25 กุมภาพันธ์ 2554

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

28 กุมภาพันธ์ 2554

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

29 เมษายน 2553

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

25 กุมภาพันธ์ 2554

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

25 กุมภาพันธ์ 2554

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

29 เมษายน 2553
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2550) 29 เมษายน 2553
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2551) 29 เมษายน 2553
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2552) 29 เมษายน 2553
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(30 มิถุนายน 2553) 22 พฤศจิกายน 2553
   เอกสารแนบ 1(งบการเงิน งวด 30 กันยายน 2553) 22 พฤศจิกายน 2553
   เอกสารแนบ 2(งบการเงิน งวด 31 ธันวาคม 2553) 15 กุมภาพันธ์ 2554