กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

5 มิถุนายน 2550

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

30 ตุลาคม 2550

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

31 ตุลาคม 2550

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

2 พฤศจิกายน 2550

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

31 ตุลาคม 2550

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

31 ตุลาคม 2550

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

31 ตุลาคม 2550

        ปัจจัยความเสี่ยง

31 ตุลาคม 2550

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

31 ตุลาคม 2550

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

31 ตุลาคม 2550

        การวิจัยและพัฒนา

31 ตุลาคม 2550

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

31 ตุลาคม 2550

        โครงการในอนาคต

31 ตุลาคม 2550

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

31 ตุลาคม 2550

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

31 ตุลาคม 2550

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

31 ตุลาคม 2550

        การควบคุมภายใน

31 ตุลาคม 2550

        รายการระหว่างกัน

31 ตุลาคม 2550

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

31 ตุลาคม 2550

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

31 ตุลาคม 2550

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

31 ตุลาคม 2550

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

31 ตุลาคม 2550

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

31 ตุลาคม 2550

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

31 ตุลาคม 2550

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

2 สิงหาคม 2550
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2547) 2 สิงหาคม 2550
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2548) 2 สิงหาคม 2550
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2549) 2 สิงหาคม 2550
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(6 เดือน ปี 2550) 25 กันยายน 2550