สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ทำการย้ายระบบ FIA ไปยังที่อยู่ใหม่
ขณะนี้คุณกำลังเข้าสู่ระบบ FIA(ระบบใหม่) โดยเปิดใช้งานระบบใหม่ ตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
https://market.sec.or.th/fia/