ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 1/2555

วันพุธที่ 4 มกราคม 2555

 

ก.ล.ต. เปิดแผนกลยุทธ์ปี 55 ดัน 5 ยุทธศาสตร์ใหม่ผนึกวิสัยทัศน์ 4Ps พัฒนาสร้างความแข็งแกร่งให้ตลาดทุนและองค์กร พอใจผลงานปี 54 ทุกอย่างเป็นไปตามแผนกลยุทธ์


นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต.
  เปิดเผยผลการดำเนินงานของ ก.ล.ต. ในปี 2554 น่าพอใจเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ โดยผลงาน ที่สำคัญแบ่งได้ตามนโยบาย 5 ด้าน ได้แก่  (1) ส่งเสริมการแข่งขันและสนับสนุนการเชื่อมโยง  (2) เปิดช่องทางสำหรับสินค้าและบริการใหม่ ๆ  (3) ปรับปรุงการกำกับดูแลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย  (4) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน  และ (5)  พัฒนาประสิทธิภาพภายใน ก.ล.ต.   

สำหรับปี 2555 เน้นยุทธศาสตร์ใหม่ 5 ด้าน ได้แก่  (1) การสร้างโอกาสให้ตลาดทุนไทยมีบทบาทพัฒนาและฟื้นฟูประเทศ และมีบทบาทในภูมิภาค  (2) การเปิดให้มีการแข่งขันในตลาดทุนและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้เกี่ยวข้อง  (3) การให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนและรักษาความน่าเชื่อถือของตลาดทุน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมระบบให้รองรับความผันผวนรุนแรงได้  และ (5) การขยายฐานผู้ลงทุนและทำให้ตลาดทุนรองรับปัญหาสังคมผู้สูงอายุ  พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการสื่อสารและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องในเชิงรุก ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานภายในผ่านการบริหารจัดการด้านบุคลากร  ข้อมูล และการเงิน อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ ก.ล.ต. สามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้  ขณะที่ก้าวต่อไปในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทยนั้น ก.ล.ต. เน้นสร้างความชัดเจนเรื่องบทบาทการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน ภายใต้หลักการทำงาน 4Ps ประกอบด้วย Proactive, Preventive, Promotion and Premier ซึ่งจะมุ่งเน้นท่าทีการทำงานเชิงรุก ให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับทุกภาคส่วนในตลาด

“1) Proactive หมายถึง การดำเนินงานเชิงรุกและมีการคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อเตรียมรองรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยต้องเป็นผู้กำกับดูแลที่เข้มแข็ง ขณะเดียวกันก็เป็นพันธมิตรกับทุกภาคส่วน พร้อมพบปะผู้ร่วมตลาดทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน สามารถร่วมมือกันแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที  2) Preventive หมายถึง การใช้มาตรการป้องกันควบคู่ไปกับมาตรการลงโทษแก้ไข โดยจะแยกกลุ่มคนที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กับกลุ่มคนที่ฝ่าฝืนออกจากกันให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้การออกหลักเกณฑ์ไปกระทบและเป็นภาระโดยไม่จำเป็น  3) Promotion คือการส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นแหล่งระดมทุนหลักของภาคธุรกิจทุกขนาด พร้อมไปกับมุ่งให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแก่ประชาชนทั่วไป  และ 4) Premier หมายถึง การยกระดับสู่ความเป็นหนึ่ง ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนต้องมีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ มีการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้มีความพร้อมในการกำกับดูแลตนเองได้ และเพื่อสร้างความชัดเจนเรื่องบทบาทการกำกับดูแล และพัฒนาตลาดทุนภายใต้การทำงาน 4Ps ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 นี้ ก.ล.ต.ได้ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับแผนพัฒนาคลาดทุนไทย (ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. - www.sec.or.th) โดยมุ่งเน้นเพื่อ (1) การทำงานเชิงรุกและรวมศูนย์งานด้านการต่างประเทศเพื่อผลักดันให้บทบาทของตลาดทุนไทย ในภูมิภาคเด่นชัดยิ่งขึ้น (2) การยกระดับและเร่งดำเนินงาน Financial Literacy ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  (3) การรวมศูนย์งานพิจารณาการออกตราสารทุกประเภทเพื่อส่งเสริมการระดมทุนอย่างมีกลยุทธ์ ควบคู่ไปกับการผลักดันการพัฒนาสินค้าใหม่ (4) การสร้างมาตรฐานและเพื่อประสิทธิภาพการกำกับดูแลธุรกิจตัวกลางโดยแยกบทบาทด้านการพัฒนาออกจากการวิเคราะห์ตรวจสอบ (5) การออกกฎเกณฑ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อภาคธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนากฎหมายให้เป็นสากล (6) การเปิดรับฟังเพื่อให้ ก.ล.ต. เป็นองค์กรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในตลาดทุน (stakeholders) เข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น และให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการช่วยพัฒนาตลาดทุน” นายวรพลกล่าว

นายวรพลกล่าวต่อไปว่า “และในโอกาสที่ปีนี้เป็นปีที่ ก.ล.ต. ครบรอบการก่อตั้งปีที่ 20 ได้มีการสร้างแบรนด์ขององค์กรขึ้นมาเป็นครั้งแรก ถือเป็นการปรับตัวเพื่อให้สามารถรับมือกับภาวการณ์แข่งขันในตลาดทุนโลกที่รุนแรงขึ้นและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป โดยยึดมั่นในพันธกิจของการเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ และกำหนดจุดยืนไว้อย่างชัดเจนว่าจะเป็น “พันธมิตรคิดไกล” (The Visionary Partner) กล่าวคือ เป็นองค์กรที่เดินเคียงคู่กับผู้ร่วมตลาดดั่งเพื่อนคู่คิด มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล คาดการณ์และเตรียมรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ได้ เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและความร่วมมือในการปฏิบัติที่วางไว้เพื่อไปถึงเป้าหมาย เพื่อให้เป็นองค์กรที่ให้ความเชื่อมั่น (confidence) แก่ทุกภาคส่วน

พร้อมกันนี้ ได้มีการปรับปรุงตราสัญลักษณ์เพื่อแสดงความเป็นมิตรกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และทันสมัยขึ้น ประกอบด้วย 1) ตัวอักษร ก.ล.ต. สีน้ำเงิน – สื่อความเป็นสถาบันของชาติที่เป็นเสาหลักในการเกื้อหนุนเศรษฐกิจซึ่งทุกภาคส่วนเชื่อมั่นและศรัทธา 2) เส้นตรงสีเขียวเข้ม - สื่อถึงการกำกับดูแลอย่างเที่ยงตรง รักษาไว้ซึ่งดุลยภาพ และบรรทัดฐานที่ดี  3) เส้นโค้งสีเขียวอ่อนล้อมรอบวงกลม – สื่อถึงการรับฟังและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาให้ตลาดทุนแข็งแกร่งและแข่งขันได้ในระดับสากล

นอกจากนี้ ก.ล.ต. เตรียมแผนงานการจัดกิจกรรมครบรอบ 20 ปี (วันที่ 16 พฤษภาคม 2555) โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนทั่วไปตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการกำกับและพัฒนาตลาดทุนไทยภายใต้เป้าหมายและหลักการดำเนินงานที่วางไว้ ได้แก่ การจัดประชุมระดับนานาชาติ การส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป การจัดกิจกรรมที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น รวมถึงในระหว่างวันที่ 5 - 13 มกราคม 2555 นี้ จะเป็นครั้งแรกที่ ก.ล.ต.  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชมรมวาณิชธนกิจ ร่วมงานบีโอไอ แฟร์  เป็นการดำเนินการเชิงรุกในบทบาทเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจจะใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งเงินทุน ซึ่งมีทั้งการออกบูธและจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “โตด้วยตลาดทุน” ที่งานบีโอไอ แฟร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี" เอกสารแนบ
-   สรุปผลการดำเนินงาน 2554 ของ ก.ล.ต.
-   เอกสารแนบ-ข้อมูลสถิติแถลงข่าวผล-แผน 2554