ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 34/2546

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2546

 

ก.ล.ต. แถลงผลงาน 4 ปี สามารถกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี กำกับดูแลเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบในระบบ ตลอดจนสร้างกลไกให้ผู้ลงทุนสามารถปกป้องตนเองและเพิ่มช่องทางการลงทุนผ่านกองทุนรวม เพื่อความแข็งแกร่งของตลาดทุนไทยในระยะยาว
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กล่าวถึงผลงานตลอด 4 ปีที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการว่า “ภารกิจในการกำกับและพัฒนาตลาดทุนเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วัตถุประสงค์หลักสากลในการกำกับดูแลตลาดทุนคือ (1) สร้างความมั่นใจว่า กลไกในตลาดทุนมีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส (2) ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบ และ (3) สร้างกลไกเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถปกป้องตนเองจากการกระทำที่ไม่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็ต้องแก้ไขจุดอ่อนและริเริ่มทำสิ่งใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย ไม่ว่าแก่ผู้ระดมทุน ผู้ลงทุน และผู้ประกอบการ”

“เนื่องจากในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงของการเริ่มฟื้นตัวหลังวิกฤตเศรษฐกิจ  ภาคเอกชนยังคงมีปัญหาจากปัจจัยพื้นฐานและมีความจำเป็นต้องระดมทุนเพื่อแก้ปัญหาและปรับโครงสร้างทางการเงิน  ก.ล.ต. จึงต้องเข้ามามีบทบาทในการช่วยสนับสนุนให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาของภาคเอกชน นอกจากนี้ ประสบการณ์จากวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมายิ่งทำให้เห็นความจำเป็นของการพัฒนาโครงสร้างของตลาดทุนให้แข็งแกร่ง เพื่อให้ตลาดทุนเป็นทางเลือกในการระดมทุนทางตรง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”

“ผลการดำเนินงานที่สำคัญของ ก.ล.ต. ช่วงปี 2543 – 2546 ที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาในตลาดทุน สร้างความน่าเชื่อถือของระบบโดยรวม ตลอดจนสร้างกลไกให้ผู้ลงทุนสามารถปกป้องตนเอง และเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้เป็นทางเลือกในการลงทุนแก่ประชาชน ที่เห็นผลเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนในช่วงที่ผ่านมา เช่น

- การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่ดีในตลาดทุน นอกจากการออกมาตรการภาคบังคับ และการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนปฏิบัติตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดีตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่แล้ว ก.ล.ต. ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของบรรษัทภิบาลที่ดี จนปัจจุบันเริ่มเห็นการยอมรับและเริ่มมีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

- ลดความเสี่ยงในระบบและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของกลไกต่าง ๆ ในระบบตลาดทุน  การดำเนินการในเรื่องนี้ ได้แก่ การกำกับดูแลฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ให้มีความมั่นคง  ดูแลให้ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์มีความน่าเชื่อถือมีระบบต่าง ๆ ในการจัดการและรองรับความเสียหายที่อาจเกิดจากการผิดนัดชำระหนี้  มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นไปอย่างเหมาะสม มีเครื่องมือที่จะระงับความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือลดการซื้อขายที่เกินความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับระบบโดยรวม

- ได้มีการผลักดันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งได้เสนอแก้ไขกฎหมายและปรับปรุงกฏเกณฑ์เพื่อเพิ่มช่องทางในการใช้สิทธิของผู้ลงทุน ซึ่งมาตรการทั้งสองจะช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นเพื่อนำไปตัดสินใจลงทุนหรือใช้สิทธิดำเนินการใด ๆ เพื่อปกป้องตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในตลาดทุนผ่านการลงทุนในกองทุนรวม โดยสนับสนุนการพัฒนาความหลากหลายของกองทุนรวมให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม โดยมีตั้งแต่กองทุนรวมมีประกัน กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับการฝากเงิน กองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนต่างประเทศ นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมการให้ข้อมูลและจัดหาเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ลงทุน ตลอดจนการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวมเพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการ ซึ่งการส่งเสริมการลงทุนผ่านกองทุนรวมนี้ นอกจากจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ประชาชนแล้ว ยังช่วยขยายฐานผู้ลงทุนและเพิ่มจำนวนผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งเป็นกลไกช่วยผลักดันการมีบรรษัทภิบาลที่ดีในบริษัทจดทะเบียน และการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินประเภทใหม่ ๆ อีกด้วย”

“ความสำเร็จและความก้าวหน้าของตลาดทุนในวันนี้ ล้วนเกิดจากความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่ให้การสนับสนุน ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ลงทุน ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตลาดทุนให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี แม้ว่าปัจจุบันตลาดทุนไทยจะเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีแล้ว แต่ยังคงต้องการแรงขับเคลื่อนเพื่อให้ตลาดทุนไทยสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งเงินทุนรองรับความต้องการเงินทุน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว และเป็นที่น่าสนใจลงทุน จึงเป็นหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ในการที่จะขยายฐานผู้ลงทุนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อโครงสร้างของผู้ลงทุนมีความสมดุล  ส่งเสริมให้ตัวกลางในตลาดทุนเพิ่มคุณภาพการให้บริการและขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่อำนวยความสะดวกแก่การระดมทุน การสร้างสภาพคล่อง และการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังต้องรักษาความน่าเชื่อถือของตลาดทุน ในเรื่องบรรษัทภิบาลที่ดี และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษ”

“ในโอกาสที่กระผมจะดำรงตำแหน่งเลขาธิการครบวาระในวันที่ 27 ธันวาคม 2546 นี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและร่วมมือในการทำงานมาโดยตลอด  และขอเป็นกำลังใจให้แก่เลขาธิการคนใหม่ที่จะต้องนำพาตลาดทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เข้าสู่ยุคแห่งการเจริญเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งตลาดทุนจะยิ่งทวีความสำคัญและมีธุรกรรมที่ต้องพัฒนาและกำกับดูแลอีกมาก” นายประสารกล่าวสรุป

เอกสารแนบ
-   ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปี 2543 - 2546 (MS Word)
-   ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปี 2543 - 2546 (Presentation)