ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 39/2543

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2543

 

ก.ล.ต. ประกาศแผนปี 44 มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มกลไกคุ้มครองผู้ลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แถลงทิศทางการดำเนินงานปี 2544 ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นของตลาดทุน พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์สร้างกลไก ที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถปกป้องตนเองได้ในระดับที่เหมาะสม เสริมสร้างความแข็งแกร่งของตลาดทุน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการกำกับและพัฒนาตลาดทุนเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และเป็นธรรม อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจโดยรวม

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า "ในปี 2543 ที่ผ่านมานอกจาก ก.ล.ต. จะได้ออกประกาศรวมทั้งสิ้น 163 ฉบับ เพื่อใช้กับผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนไทย ก.ล.ต. ยังได้จัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนไทยปี 2543-2545 ที่เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้กับตลาดทุน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการเงินไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในอนาคต รวมทั้งได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตาม 11 มาตรการเร่งด่วนสนับสนุนตลาดทุนไทยของ ก.ล.ต. โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาได้เน้นมาตรการหลัก 4 ประการ ได้แก่ มาตรการเพิ่มอุปทาน มาตรการเสริมสร้างอุปสงค์ มาตรการปรับปรุงโครงสร้างตลาด และมาตรการสร้างกลไกให้ผู้ลงทุนปกป้องตนเองได้"

"สำหรับทิศทางการดำเนินงานในปี 2544 ยังคงเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องตามแผนพัฒนาตลาดทุนฯ และมาตรการเร่งด่วนฯ ดังกล่าว แต่จะมีการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ตลอดเวลา นอกจากนั้น ในปี 2544 ก.ล.ต. จะมุ่งเน้นสร้างกลไกที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถปกป้องตนเองได้ในระดับที่เหมาะสม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน การสร้างระบบคุ้มครองผู้ลงทุน และการลดอาชญากรรมทางการเงิน"

"ก.ล.ต. เชื่อมั่นว่า การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องสำคัญ ๆ ในตลาดทุน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออม การลงทุน และความเสี่ยงในการลงทุน รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้น จะเป็นการวางรากฐานที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้ลงทุน ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์เพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุน

สำหรับการสร้างระบบคุ้มครองผู้ลงทุน ก.ล.ต. จะเร่งดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

  • การผลักดันให้มีการนำกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มในการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ (class action) ออกใช้บังคับโดยเร็ว
  • การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน (investors protection fund)
  • การผลักดันให้มีศูนย์กลางของผู้ลงทุนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยเหลือผู้ลงทุนในการรักษาสิทธิของตน และ
  • การปรับปรุงกลไกรับข้อร้องเรียนและกระบวนการระงับข้อพิพาท


อีกเรื่องหนึ่งที่ ก.ล.ต. จะเน้นในปี 2544 คือ การลดอาชญากรรมทางการเงิน เพื่อมิให้มีการเอาเปรียบผู้ลงทุน ก.ล.ต. มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง ยุติธรรม และโปร่งใส ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลการกระทำผิดให้สาธารณชนรับทราบ สำหรับมาตรการเชิงป้องกันจะรวมถึงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และการจัดอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนด้วย"

"เมื่อกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์โดยผู้ลงทุนสามารถปกป้องและรักษาสิทธิของตนเองได้แล้วนั้น ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์สูงสุดโดยตรง นอกจากนี้ยังจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุนโดยรวม และสนับสนุนให้การพัฒนาตลาดทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

อย่างไรก็ดี การดำเนินงานต่าง ๆ จะต้องอาศัยการสนับสนุนจากรัฐบาล และความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกัน ตลาดทุนไทยจึงจะเติบโตได้อย่างมั่นคงบนโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรง และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ ดังนั้น ทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลาดทุนไทย และมีส่วนช่วยสนับสนุนระบบการเงินของประเทศให้มีความสมดุลยิ่งขึ้นทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ ตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี้ และระบบสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์" นายประสารกล่าวสรุป
                                                                                                                                                                                                                                     

เอกสารแนบ

                                                                  สรุปผลการดำเนินงานของ ก.ล.ต. ในปี 2543

ในปี 2543 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้นำประกาศที่ใช้ในการกำกับดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ออกใช้บังคับรวมทั้งสิ้น 163 ฉบับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงเกณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เพิ่มความคล่องตัวและลดอุปสรรคในการทำธุรกรรมต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาตราสารทางการเงินใหม่ ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาตลาดทุนไทยปี 2543-2545 ซึ่งเป็นแผนงานระยะกลางและยาว โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ตลาดทุนทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเป็นแหล่งระดมทุนของภาคเอกชน และเป็นทางเลือกในการลงทุนของประชาชนในระยะยาว อันจะช่วยให้ระบบการเงินของประเทศมีความสมดุลมากขึ้นและมีความมั่นคง ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสาร และการแข่งขันที่รุนแรงของตลาดต่างประเทศ เแผนพัฒนาตลาดทุนฯ ได้เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้กับตลาดทุนให้ครบทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการลงทุน และผู้ลงทุน ในขณะเดียวกันคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศ 11 มาตรการเร่งด่วนสนับสนุนตลาดทุนไทย เร่งผลักดันให้มีการเพิ่มอุปทาน การเสริมสร้างอุปสงค์ และการปรับปรุงโครงสร้างตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาตลาดทุนเป็นการเร่งด่วน ทั้งนี้ การดำเนินงานที่สำคัญ ๆ ตามแผนพัฒนาตลาดทุนฯ และมาตรการเร่งด่วนฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

1) มาตรการเพิ่มอุปทาน เป็นมาตรการสำคัญในการที่จะเสริมสร้างสภาพคล่องให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการเพิ่มสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามความต้องการของตลาด เพื่อเป็นทางเลือก ให้แก่ผู้ลงทุน รวมทั้งมีส่วนช่วยสนับสนุนภาคเอกชนในการระดมทุนอีกด้วย การดำเนินงานที่สำคัญ ๆ ได้แก่
- การสนับสนุนให้มีการนำระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี (good corporate governance) มาใช้กับบริษัทจดทะเบียน
- การสนับสนุนการแปรรูปของรัฐวิสาหกิจ
- การพัฒนาตราสารทางการเงินประเภทใหม่สำหรับผู้ลงทุนไทยที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ได้แก่ exchange traded fund ในรูปแบบของ Thailand depository reciept
- การพัฒนาตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ derivative warrant และ index option

2) มาตรการเสริมสร้างอุปสงค์ เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการลงทุนในตลาดทุนเพิ่มขึ้น ทั้งในเรื่องการเพิ่มประเภทของผู้ลงทุนสถาบันระยะยาวในตลาดทุนและการอำนวยความสะดวกในการลงทุน การดำเนินงานที่สำคัญ ๆ ได้แก่
- การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการเกษียณอายุ (retirement mutual fund)
- การพัฒนาใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (non-voting depository reciept : NVDR)
- การสนับสนุนให้มี internet trading ในวงกว้าง

3) มาตรการปรับปรุงโครงสร้างตลาด เป็นมาตรการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับและพัฒนาตลาดทุน การดำเนินงานที่สำคัญ ๆ ได้แก่
- การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีส่วนช่วยสนับสนุนการระดมทุนมากยิ่งขึ้น
- การปรับโครงสร้างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นบริษัทเอกชน (corporatisation)
- การจัดทำ MOU ระหว่าง ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน
- การกำหนดแนวทางในการกำกับดูแลธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ผ่านสื่อ on-line
- การขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ให้สามารถให้บริการแก่ผู้ลงทุนได้กว้างขวางขึ้น อันจะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้และลดต้นทุนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์

4) มาตรการสร้างกลไกให้ผู้ลงทุนปกป้องตนเองได้ เป็นมาตรการที่จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุน การดำเนินงานที่สำคัญ ๆ ได้แก่
- การกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์
- การผลักดันให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เพื่อเพิ่มบทบาทของผู้ถือหุ้นรายย่อย และเพิ่มความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
- การยกร่างพระราชบัญญัติการดำเนินคดีแบบกลุ่มในการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ (class action) เพื่อให้ผู้ลงทุนรายย่อยที่ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยสามารถได้รับการเยียวยาสิทธิได้
- การยกร่างหลักเกณฑ์การจัดตั้งกระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างลูกค้าและบริษัทหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ในปี 2543 (มกราคม - พฤศจิกายน) ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษผู้กระทำผิดจำนวน 16 ราย โดยกรณีที่สำคัญได้แก่ กรณีสร้างราคาหลักทรัพย์ กรณีใช้ข้อมูลภายใน และกรณีทุจริตต่อทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีคำสั่งเปรียบเทียบผู้กระทำผิดจำนวนรวม 120 ราย ปรับเป็นจำนวนเงิน27,126,848.23 ล้านบาท ซึ่งความผิดสำคัญ ๆได้แก่ กรณีสร้างราคาหลักทรัพย์ และกรณีใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ เงินค่าปรับจำนวนดังกล่าว ก.ล.ต. ได้นำส่งกระทรวงการคลังแล้ว