สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 61/2552

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2552

 

ก.ล.ต. แจ้งการออกประกาศใหม่ 109 ฉบับ และยกเลิกประกาศเดิม เนื่องจากมีการเปลี่ยนอำนาจในการออกประกาศตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่


สำนักงาน ก.ล.ต. ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้สำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการนำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลธุรกิจและการทำธุรกรรมในตลาดทุน ที่ออกใหม่จำนวน 109 ฉบับ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ (www.sec.or.th)
 ซึ่งประกาศดังกล่าวเป็นการออกตามอำนาจของกฎหมายที่ได้มีการแก้ไข โดยไม่มีการแก้ไขหลักการและสาระสำคัญของหลักเกณฑ์การกำกับดูแลในเรื่องนั้น ๆ แต่อย่างใด

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขใหม่ บัญญัติให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนทำหน้าที่ออกกฎเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจและการทำธุรกรรมในตลาดทุนบางส่วนแทนคณะกรรมการ ก.ล.ต.  จึงเป็นผลให้ต้องยกเลิกประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนหนึ่ง และออกประกาศใหม่จำนวน 109 ฉบับ เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจที่กำหนดในพระราชบัญญัติที่แก้ไข พร้อมทั้งปรับปรุงเนื้อหาของประกาศให้เป็นปัจจุบันและตัดเนื้อหาส่วนที่ไม่ได้ใช้แล้วออก โดยยังคงหลักการและสาระสำคัญเช่นเดิม  ทั้งนี้ ประกาศที่ออกใหม่เป็นหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้


พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ
1.  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
2.  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์
3.  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์
4.  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
5.  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
6.  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ


พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ
1.  หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน
2.  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3.  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
4.  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเอกสารแนบ
-   รายชื่อประกาศใหม่

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map