สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 99/2552

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2552

 

ก.ล.ต. เพิกถอนความเห็นชอบนายคุณกร กานต์ชวากุล และสั่งพักนางสาวสุธาศิณีย์ พันธ์สวัสดิ์ จากการปฏิบัติหน้าที่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

ก.ล.ต. เพิกถอนความเห็นชอบการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของนายคุณกร กานต์ชวากุล (หรือนายรชต หรือวรวิษ เสริฐพรรณึก) อดีตเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่ากระทำการทุจริต ฉ้อโกงทรัพย์สินของผู้ลงทุน และยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน  และสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของนางสาวสุธาศิณีย์ พันธ์สวัสดิ์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 เนื่องจากได้ใช้บัญชีลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองและบุคคลอื่น

กรณีนายคุณกร  ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่นฯ จึงสั่งการให้บริษัท ตรวจสอบ และพบข้อเท็จจริงว่า นายคุณกร กานต์ชวากุล (หรือนายรชต หรือวรวิษ เสริฐพรรณึก) ได้ให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองหลายครั้งโดยอ้างว่าจะนำไปซื้อหลักทรัพย์นอกตลาด แต่นายคุณกรได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อื่น และไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่านายคุณกร มีหลักทรัพย์นอกตลาดที่จะส่งมอบให้ลูกค้าได้  นอกจากนี้ ยังพบว่านายคุณกรได้สั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้าโดยลูกค้าไม่ได้ยินยอม ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายด้วย

การกระทำของนายคุณกรพิจารณาได้ว่าเป็นการปฏิบัติงานด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามข้อ 11(1) และ (2) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 15/2548 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2548 และเนื่องจากนายคุณกรกระทำความผิดโดยมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และมีการปิดบังอำพรางไม่ให้ลูกค้าทราบ ประกอบกับค่าความเสียหายค่อนข้างสูง และยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการเยียวยาหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ลูกค้า  ก.ล.ต. จึงพิจารณาว่าเป็นความผิดร้ายแรงจนไม่สมควรให้เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน  ก.ล.ต. จึงได้สั่งเพิกถอนความเห็นชอบการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของนายคุณกร กานต์ชวากุล (หรือนายรชต หรือวรวิษ เสริฐพรรณึก) เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป

สำหรับกรณีนางสาวสุธาศิณีย์  ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด จึงสั่งการให้บริษัทตรวจสอบ ซึ่งนางสาวสุธาศิณีย์ยอมรับว่าได้ใช้บัญชีของลูกค้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ เนื่องจากเห็นว่าลูกค้าไม่ได้ใช้บัญชีและบัญชีดังกล่าวยังมีวงเงินเหลืออยู่ โดยอ้างกับลูกค้าว่าส่งคำสั่งผิดพลาด การกระทำดังกล่าวพิจารณาได้ว่าเป็นการใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ตนเอง หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามข้อ 11(2) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 15/2548 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2548  ก.ล.ต. จึงได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของนางสาวสุธาศิณีย์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map