สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 96/2558

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558

 

ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตเจ้าหน้าที่รับอนุญาตบริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กรณีส่งคำสั่งซื้อขายดักหน้าลูกค้า

ก.ล.ต. กล่าวโทษนายปริญญ์ พฤกษะวัน ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) กรณีส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะดักหน้าการซื้อขายของลูกค้า (front running) ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก.ล.ต. ตรวจสอบพบว่าระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2556 – วันที่ 9 มกราคม 2557 นายปริญญ์ ซึ่งขณะนั้นทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (dealer) สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (บล.ดีบีเอสฯ) ได้ทุจริตต่อหน้าที่โดยใช้ข้อมูลที่ล่วงรู้จากการส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าจำนวน 3 ราย ไปใช้ทำการซื้อขายในลักษณะดักหน้า โดยทำผ่านบัญชีซื้อขายของบุคคลอื่นซึ่งได้เปิดไว้ที่บริษัทหลักทรัพย์อีกแห่งหนึ่ง จากนั้นนายปริญญ์ได้นำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไปซื้อขายดักหน้าไว้มาทำรายการจับคู่ซื้อขายกับลูกค้าทั้ง 3 รายของ บล.ดีบีเอสฯ  ซึ่งทำให้นายปริญญ์ได้รับประโยชน์จากส่วนต่างของราคา ในขณะที่ลูกค้าดังกล่าวได้รับความเสียหาย

การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 145 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  ก.ล.ต. จึงได้กล่าวโทษนายปริญญ์ ต่อ ปอศ. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งตลอดระยะเวลาการกล่าวโทษดำเนินคดี นายปริญญ์จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในตลาดทุน และไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนได้

การตรวจสอบของ ก.ล.ต. ข้างต้น อาศัยข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบข้อสังเกตของ บล.ดีบีเอสฯ ที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับความผิดปกติของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางสัญญาที่ลูกค้าของบริษัทขายได้ในเดือนมกราคม 2557

อนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นอำนาจและดุลพินิจของศาลยุติธรรม 

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map