สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 95/2556

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุน 2 ราย


ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนรายนายภัทนันท์ พวงไพโรจน์ สังกัด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระพัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (บล.โนมูระ) เป็นเวลา 2 เดือน และผู้แนะนำการลงทุนรายนายพิสิฐ อนันตโท สังกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) (บล.เอเซีย พลัส) เป็นเวลา 1 เดือน


กรณีนายภัทนันท์ ก.ล.ต. ได้รับรายงานการลงโทษจาก  บล.โนมูระ และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายภัทนันท์ ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า เกือบทุกรายการจากรายการที่ส่งคำสั่งผ่านผู้แนะนำการลงทุนทั้งหมด เป็นระยะเวลาหลายวัน ซึ่งนายภัทนันท์ยอมรับว่า รับคำสั่งทางโทรศัพท์มือถือ  อีกทั้ง นายภัทนันท์เคยกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันนี้มาก่อน


ขณะที่กรณีนายพิสิฐ ก.ล.ต. ตรวจสอบการดำเนินงานตามปกติของ บล. เอเซีย พลัส พบว่านายพิสิฐรับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน โดยตรวจพบการสนทนาในลักษณะที่นายพิสิฐไม่ได้ยืนยันปริมาณและราคาที่จะซื้อขายหุ้นที่แน่นอนให้ลูกค้า  และพบลักษณะที่นายพิสิฐส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นไปแล้ว จึงโทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อรายงานผลการซื้อขายให้ลูกค้าทราบ ซึ่งลูกค้าก็มิได้โต้แย้งหรือปฏิเสธแต่อย่างใด


การไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(3) และการรับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่องการให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนของนายภัทนันท์ เป็นเวลา 2 เดือน และนายพิสิฐ เป็นเวลา 1 เดือน

 


ข่าวฉบับนี้แสดงข้อมูล ณ วันที่ออกข่าวตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากประสงค์จะดูข้อมูลสถานะปัจจุบันของเรื่อง โปรดดู ข้อมูลการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map