สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 91/2555

วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555

 

ก.ล.ต. เปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้แนะนำการลงทุน 6 ราย และการดำเนินการของ ก.ล.ต.


ก.ล.ต. ดำเนินการลงโทษผู้แนะนำการลงทุน 6 ราย ได้แก่ (1) สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่นักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน 5 ราย ประกอบด้วย  นางสาวนภษร  ราชพิบูลย์  สังกัดบริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)  นางสาวเปรมฤทัย  รินนาศักดิ์  สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นางสาวธนาภา  แรงสิงห์ สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด  นายธีระพล  แย้มมา และนายปิติพงษ์  พันธุ์ธีรานุรักษ์  สังกัดบริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด  มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2555  และ (2) เปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน รายนายนิธิพงษ์  ชูสมภพ

กรณีนางสาวนภษร  ก.ล.ต. ได้รับรายงานจากบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ต้นสังกัดกรณีตรวจสอบข้อร้องเรียนของลูกค้าว่า นางสาวนภษรตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยที่ลูกค้าไม่ได้สั่ง  ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบเทปบันทึกบทสนทนาระหว่างลูกค้ากับนางสาวนภษรแล้วพบบทสนทนาในลักษณะที่ลูกค้ามอบหมายให้นางสาวนภษรตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทน โดยลูกค้าส่งคำสั่งไม่ชัดเจน และนางสาวนภษรตัดสินใจซื้อขายแทนลูกค้าแล้วจึงรายงานรายการซื้อขายให้ลูกค้าทราบในภายหลัง

กรณีนางสาวเปรมฤทัย  ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าในความดูแลของนางสาวเปรมฤทัย จึงตรวจสอบเทปบันทึกบทสนทนาแล้วพบว่า นางสาวเปรมฤทัยรับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 และได้ตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในวันที่ 15 มิถุนายน 2554 โดยที่ลูกค้าไม่ได้สั่ง ซึ่งนางสาวเปรมฤทัยยอมรับว่าลูกค้าไม่ได้มีคำสั่ง

การกระทำของนางสาวนภษรและนางสาวเปรมฤทัยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555  ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวนภษรและนางสาวเปรมฤทัยเป็นเวลา 6 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล. ต้นสังกัดได้ลงโทษพักงานนางสาวเปรมฤทัยซึ่งนับเป็นระยะเวลาที่นางสาวเปรมฤทัยได้รับโทษตามที่ ก.ล.ต. ลงโทษไปแล้ว 2 เดือน   จึงคงเหลือเวลาพักการปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวเปรมฤทัยตามคำสั่งของ ก.ล.ต. อีกเป็นเวลา 4 เดือน

กรณีนางสาวธนาภา  ก.ล.ต. ได้รับหนังสือแจ้งเบาะแสและตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นางสาวธนาภายุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้า ซึ่งนางสาวธนาภายอมรับว่า ได้โอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าเพื่อแสดงความรับผิดชอบที่ให้คำแนะนำลูกค้าแล้วเกิดผลขาดทุน  นอกจากนี้ ยังพบว่านางสาวธนาภาไม่ได้บันทึกเทปการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าจำนวนหลายรายการ ซึ่งนางสาวธนาภายอมรับว่ารับคำสั่งซื้อขายของลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือ

การกระทำของนางสาวธนาภาข้างต้น เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20(2) และ (3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555  ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวธนาภาเป็นเวลา 3 เดือน  แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล. ต้นสังกัดได้ลงโทษนางสาวธนาภา โดยสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนเป็นเวลา 3 เดือน จึงให้ถือว่านางสาวธนาภาได้รับโทษพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนตามที่ ก.ล.ต. ลงโทษแล้ว

ส่วนกรณีนายธีระพลและนายปิติพงษ์  ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบ พบว่า นายธีระพลและนายปิติพงษ์ไม่บันทึกเทปการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีความถี่ค่อนข้างมาก ซึ่งนายธีระพลยอมรับว่ารับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือและ WhatsApp  ส่วนนายปิติพงษ์ยอมรับว่าลูกค้าไม่สะดวกที่จะติดต่อทางโทรศัพท์ ที่มีการบันทึกเทป จึงรับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือ

สำหรับกรณีนายนิธิพงษ์  ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบพบว่า นายนิธิพงษ์ไม่ได้บันทึกเทปการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางรายการ ซึ่งนายนิธิพงษ์ได้ยอมรับว่ารับคำสั่งซื้อขายส่วนหนึ่งจากลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือ และอีกส่วนหนึ่งนายนิธิพงษ์อ้างว่าลูกค้าเป็นผู้สั่งแต่ไม่สามารถแสดงบันทึกการรับคำสั่ง

การกระทำของนายธีระพล นายปิติพงษ์ และนายนิธิพงษ์เป็นการปฏิบัติไม่เป็นตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน  ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555  ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนของนายธีระพลและนายปิติพงษ์ เป็นเวลา 1 เดือน และเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนของนายนิธิพงษ์ ซึ่งจะบันทึกพฤติกรรมไว้ประกอบการพิจารณาหากมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุนอีก

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map