สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 91/2553

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553

 

ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำผิดกรณีสร้างราคาหลักทรัพย์ FOCUS IFEC และ RCI ในช่วงปี 2551 ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ และลงโทษผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ก.ล.ต. กล่าวโทษนายสง่า สกุลเอกไพศาล (หรือ “เฮียตี๋” เดิมชื่อนายจักรชัย หรือนายธน แซ่เจียม) ในกรณีเป็นผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“FOCUS”) ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2551 หลักทรัพย์ของบริษัทอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) (“IFEC”) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 และหลักทรัพย์ของบริษัทโรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“RCI”) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 โดยผ่านบัญชีของบุคคลอื่นในลักษณะสร้างราคา  และกล่าวโทษนางสาวนงลักษณ์ สินประเสริฐเลิศ และนายอดิเรก อุ่มบางตลาด  ซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดที่บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  และบริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)  ตามลำดับ ในฐานะเป็นผู้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนนายสง่า  โดย ก.ล.ต.ได้กล่าวโทษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553

สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตรวจสอบพบสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติของหลักทรัพย์ดังกล่าวอันเนื่องมาจากการซื้อขายของบุคคลกลุ่มหนึ่ง  และจากการตรวจสอบของ ก.ล.ต. พบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว หลักทรัพย์ FOCUS  IFEC และ RCI  มีการซื้อขายกันมาก และมีการเปลี่ยนแปลงของราคาไม่ตรงกับสภาพปกติของตลาด ซึ่งมีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าเกิดจากการกระทำของนายสง่า ที่สั่งซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่นรวม 8 บัญชี ในลักษณะอำพราง เพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดไปว่าหลักทรัพย์นั้นมีการซื้อขายกันมาก หรือราคาหลักทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงไป โดยมีพฤติกรรมการซื้อขายในลักษณะต่อเนื่อง อันเป็นผลทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปทำการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น รวมทั้งมีการจับคู่ซื้อขายโดยบุคคลที่ได้ประโยชน์เป็นบุคคลคนเดียวกัน  การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243 และมาตรา 244 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ในกรณีเดียวกันนี้ ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์อีก 2 ราย ซึ่งมีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าได้ช่วยเหลือสนับสนุนการกระทำของนายสง่า โดย (1) นางสาวนงลักษณ์ สินประเสริฐเลิศ ซึ่งขณะเกิดเหตุปฏิบัติงานเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี  เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นของ FOCUS และ IFEC  และ (2) นายอดิเรก อุ่มบางตลาด ซึ่งขณะเกิดเหตุปฏิบัติงานเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นของ RCI  โดยบุคคลทั้งสองมีพฤติกรรมช่วยเหลือในการจัดหาบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่นายสง่า ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะสร้างราคา และช่วยเหลือในการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว  อันเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243 และมาตรา 244 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
 
อนึ่ง ก.ล.ต. ได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั้งสามพิจารณาเข้ารับการเปรียบเทียบแล้ว แต่บุคคลดังกล่าวไม่ยินยอมเข้ารับการเปรียบเทียบ  ก.ล.ต. จึงได้กล่าวโทษบุคคลทั้งสามต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เนื่องจากนางสาวนงลักษณ์ และนายอดิเรก มีฐานะเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน  การถูกกล่าวโทษในกรณีช่วยเหลือสนับสนุนการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นเหตุให้บุคคลทั้งสองเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาที่ถูกกล่าวโทษดำเนินคดี และทำให้การได้รับความเห็นชอบสิ้นสุดลง บุคคลทั้งสองรายดังกล่าวจึงไม่สามารถทำหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนได้ต่อไป

 


ข่าวฉบับนี้แสดงข้อมูล ณ วันที่ออกข่าวตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากประสงค์จะดูข้อมูลสถานะปัจจุบันของเรื่อง โปรดดู ข้อมูลการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map