สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 90/2557

วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนฐานรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายสรสิช ศรีใจภา ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (บล. โนมูระ) เนื่องจากรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน

จากรายงานการตรวจสอบและลงโทษของ บล.โนมูระ พบว่า มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้านายสรสิชรายหนึ่งไม่มีที่มาของคำสั่งจำนวนหลายรายการและเป็นเวลานาน ซึ่งนายสรสิชยอมรับต่อ บล. โนมูระว่า รับคำสั่งจากผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือ และจากการตรวจสอบเพิ่มเติมของ ก.ล.ต. จากเทปบันทึกการสนทนาระหว่างนายสรสิชกับผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าพบการสนทนาในลักษณะที่นายสรสิชได้ตัดสินใจส่งคำสั่งซื้อขายในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าก่อน แล้วจึงรายงานให้ผู้รับมอบอำนาจทราบ โดยผู้รับมอบอำนาจไม่ทักท้วง และตรวจพบว่านายสรสิชกำหนดรายละเอียดการซื้อขาย ทั้งชื่อหลักทรัพย์ จำนวน และราคา ซึ่งผู้รับมอบอำนาจตอบรับทราบ

การรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุนเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555  เรื่อง  การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายสรสิชเป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่  27 มิถุนายน 2557

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map