สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 89/2557

วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนฐานไม่ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนางสาวฉันทนา ส่องแสง สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (บล.โกลเบล็ก) ฐานไม่ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน

จากรายงานการตรวจสอบรายการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (EIC) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจากการตรวจสอบเพิ่มเติมของ ก.ล.ต. พบว่า นางสาวฉันทนาส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ EIC ให้ลูกค้า ในระหว่างที่ลูกค้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยนางสาวฉันทนาไม่ได้ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ลูกค้าว่า ระหว่างเวลานับจากวันที่คำเสนอซื้อหลักทรัพย์มีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่พ้นกำหนดระยะเวลารับซื้อที่กำหนดไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าไม่สามารถซื้อหลักทรัพย์  EIC โดยวิธีอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ การกระทำดังกล่าวพิจารณาได้ว่านางสาวฉันทนาไม่ได้ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน

การไม่ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนางสาวฉันทนาเป็นเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน  2557

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map