สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 88/2558

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558

 

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน 4 ราย


ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุน 3 ราย เนื่องจากที่รับมอบหมายตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน ได้แก่ นายอชิยะ อชิยะกุล ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (บล. กรุงศรี) และบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) (บล. แอพเพิล เวลธ์) นางอรจิรา ยุวดี  ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ และนางสาววาสนา ชัยวุฒิ ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน สังกัด บล.กรุงศรี รวมถึงสั่งพักนางสาวมณฑา พิบูลย์เจริญสิทธิ์ ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของบริษัท ขณะกระทำผิดสังกัด บล.กรุงศรี

จากรายงานการตรวจสอบของ บล.กรุงศรี และ ก.ล.ต. ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายอชิยะ นางอรจิรา และนางสาววาสนา รับมอบหมายจากลูกค้าตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน โดยตรวจเทปบันทึกการสนทนาของนายอชิยะและนางอรจิรากับลูกค้า พบว่านายอชิยะและนางอรจิรากำหนดทั้งชื่อ จำนวน และราคาหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าของตน ซึ่งลูกค้ายอมรับโดยไม่ทักท้วงหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น รวมทั้งพบว่าลูกค้ามอบให้นางอรจิราตัดสินใจซื้อขายแทน กรณีนางสาววาสนาพบว่าส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทาง internet ให้ลูกค้าเป็นระยะเวลาหนึ่ง ผ่าน IP Address ของบล.กรุงศรี ซึ่งนางสาววาสนายอมรับและชี้แจงว่า ลูกค้าไม่ค่อยมีความรู้ในการลงทุน และให้ช่วยดูแลบัญชีหลักทรัพย์ กรณีนางสาวมณฑา ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของบริษัท โดยส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาล่วงหน้าจำนวนหลายรายการเป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่ลูกค้าตัดสินใจ ทาง internet โดยใช้ IP Address ของ บล. กรุงศรี

การกระทำของนายอชิยะ นางอรจิรา และนางสาววาสนา เป็นความผิดที่รับมอบหมายตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน ส่วนการกระทำของนางสาวมณฑาเป็นความผิดที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของบริษัท* ก.ล.ต. จึงลงโทษบุคคลทั้ง 4 ราย โดยการสั่งพักการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้แนะนำการลงทุนและกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไป**

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ขอเตือนผู้แนะนำการลงทุนจะต้องไม่รับมอบหมายการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุนแม้ผู้ลงทุนจะมอบหมายให้ดูแลบัญชีก็ตาม และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบของ บล. ต้นสังกัดอย่างเคร่งครัด รวมถึงการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบัญชีของลูกค้าหรือใช้ช่องทาง internetโดยใช้ IP Address ของ บล. ในการส่งคำสั่งซื้อขาย

** รายละเอียดของการลงโทษมีดังนี้
1. พักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายอชิยะ อชิยะกุล เป็นเวลา 11 เดือนอย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนของนายอชิยะ มีอยู่ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จึงต้องสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนของนายอชิยะตามอายุการให้ความเห็นชอบที่เหลือถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จนครบกำหนด 11 เดือน นับแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
2. พักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนางอรจิรา ยุวดี  เป็นเวลา 1 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
3. พักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนางสาววาสนา ชัยวุฒิ เป็นเวลา 2 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
4. พักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนางสาวมณฑา พิบูลย์เจริญสิทธิ์ เป็นเวลา 3 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงการที่บล. กรุงศรี ลงโทษพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนแล้ว เป็นเวลา 1 เดือน จึงเหลือระยะเวลาพักอีก 2 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2558

*การรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุนและการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของบริษัท เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 14(2) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 49/2552 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555  เรื่อง  การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 และข้อ 23(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ การไม่ปฏิบัติตามข้อ 14(2) แห่งประกาศ ที่ สข. 49/2552 และข้อ 20(2) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 3/2555 เป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน กลุ่มที่ 3 ตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553  เรื่อง  ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553  และเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(2) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน กลุ่มที่ 3 ตามข้อ 31(1) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้งสามฉบับดังกล่าว

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map