สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 88/2556

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1 ราย


ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายนางสาวธัญณภัสร์ คณาพรนิธิวงศ์ สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 1 เดือน เนื่องจากรับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนลูกค้า

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นางสาวธัญณภัสร์รับมอบหมายจากลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทน โดยนางสาวธัญณภัสร์แจ้งกรอบราคาการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ลูกค้าทราบไว้ก่อน และส่งคำสั่งเมื่อราคาอยู่ในกรอบราคาดังกล่าว และบางครั้งได้ซื้อขายให้ลูกค้าก่อน แล้วจึงรายงานให้ทราบภายหลัง โดยนางสาวธัญณภัสร์ยอมรับว่าได้พูดคุยถึงแนวรับแนวต้านการเข้าซื้อขายกับลูกค้ามาโดยตลอด ประกอบกับลูกค้าได้รับแจ้งผลการซื้อขายจาก บล. เอเซีย พลัสทางอีเมล์แต่ไม่เคยทักท้วงรายการซื้อขายดังกล่าวและยินยอมให้นางสาวธัญณภัสร์ดูแลการซื้อขายต่อไปเพื่อไม่ให้มีผลขาดทุน

การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แนะนำการลงทุนนั้น จะต้องส่งคำสั่งซื้อขายเมื่อได้รับคำสั่งจากลูกค้า โดยไม่สามารถตัดสินใจแทนลูกค้าได้ แม้ลูกค้าจะให้ความยินยอมก็ตาม  ดังนั้น การกระทำของนางสาวธัญณภัสร์จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555  ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายนางสาวธัญณภัสร์ เป็นเวลา 1 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดได้ลงโทษพักงานไปแล้ว 3 เดือน จึงให้ถือว่านางสาวธัญณภัสร์ได้รับโทษพักการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของ ก.ล.ต. แล้ว

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map