สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 88/2555

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555

 

ก.ล.ต. เปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้แนะนำการลงทุน 7 รายและการดำเนินการของ ก.ล.ต.


ก.ล.ต. ดำเนินการลงโทษผู้แนะนำการลงทุน 7 ราย ได้แก่ (1) เพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวลักขิกา  อารมย์เสรี (2) สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุน 5 ราย ประกอบด้วย นายวรสันติ์  จารุพรรณ  สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)  นายพงศ์พัทธ์  ทวีสมบูรณ์ สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นางสาวสุนทรีย์ เวโรจน์สกล สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย ) จำกัด  นายณัฐพล  บุญจำนงค์ สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด  นางสาวณัฏฐศศิ  เหลืองพวงแก้ว สังกัดบริษัท คลาสสิค โกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด  มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2555  และ (3) เปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน (ตำหนิ) รายนางสาวพันธรักษา  ใจถวิล 

กรณีนางสาวลักขิกา  ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ต้นสังกัดว่า นางสาวลักขิกา จัดทำหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามความเป็นจริงและใช้เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานในการสมัครงานกับ บล. ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบพบว่า นางสาวลักขิกาได้อ้างวุฒิการศึกษาดังกล่าว ในการขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนจาก ก.ล.ต. ด้วย

การกระทำของนางสาวลักขิกาเข้าข่ายเป็นการขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้แนะนำการลงทุนตามข้อ 18(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 และมีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตามข้อ 6(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่  ทธ/น/ข. 37/2553  เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553  ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบโดยกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 2 ปี

สำหรับกรณีนายวรสันติ์  ก.ล.ต. ได้รับรายงานจาก บล. บัวหลวง และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายวรสันติ์ได้รับมอบหมายจากลูกค้ารายหนึ่งให้ตัดสินใจและกำหนดรายละเอียดของคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทน เป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ซึ่งนายวรสันต์ยอมรับว่าได้กระทำการดังกล่าวจริง

กรณีนายณัฐพล  ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า บล. โกลเบล็ก ว่านายณัฐพลได้สั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยพลการ และโทรศัพท์แจ้งลูกค้าภายหลัง ซึ่งจากการตรวจสอบเทปบันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายของลูกค้า พบว่าที่มาของคำสั่งซื้อขายจากลูกค้าไม่ชัดเจน โดยมีบทสนทนาในลักษณะเป็นการกำหนดกรอบการลงทุนให้นายณัฐพลดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและแจ้งลูกค้าในภายหลัง ซึ่งพิจารณาได้ว่าเป็นการรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนผู้ลงทุน อันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่

กรณีนางสาวณัฎฐศศิ  ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ว่านางสาวณัฎฐศศิซื้อขายสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า (gold futures) นอกเหนือคำสั่งของลูกค้า ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ที่มาของคำสั่งซื้อขายจากลูกค้าไม่ชัดเจน โดยมีบทสนทนาที่น่าเชื่อว่านางสาวณัฎฐศศิดำเนินการซื้อขาย gold futures และแจ้งลูกค้าในภายหลัง ซึ่งนางสาวณัฎฐศศิยอมรับว่า มีการซื้อgold futures บางรายการโดยที่ไม่มีคำสั่งจากลูกค้า เพื่อลดผลขาดทุนในบัญชีของลูกค้า ซึ่งพิจารณาได้ว่าเป็นการรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนผู้ลงทุน อันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่

กรณีนางสาวพันธรักษา  ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า นางสาวพันธรักษาได้ซื้อหลักทรัพย์โดยที่ลูกค้าไม่ได้สั่ง ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหาย ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเทปบันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างนางสาวพันธรักษากับลูกค้าภายหลังเกิดเหตุ พบว่านางสาวพันธรักษายอมรับกับลูกค้าว่าได้สั่งซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวแทนลูกค้าไปก่อนและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อสิ้นวัน

การกระทำของนายวรสันติ์ นายณัฐพล นางสาวณัฎฐศศิ และนางสาวพันธรักษา ที่กล่าวข้างต้น เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555  ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนรายนายวรสันติ์เป็นเวลา 3 เดือน  แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล. ต้นสังกัดได้ลงโทษนายวรสันติ์ โดยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนเป็นเวลา 3 เดือน จึงพิจารณาว่านายวรสันติ์ได้รับโทษพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนตามที่ ก.ล.ต. ลงโทษแล้ว และสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนรายนายณัฐพลและนางสาวณัฏฐศศิ เป็นเวลา 1 เดือน  และเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนของนางสาวพันธรักษา ซึ่งจะบันทึกพฤติกรรมไว้ประกอบการพิจารณาหากมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุนอีก

ส่วนกรณีนายพงศ์พัทธ์  ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ารายหนึ่งของ บล. กสิกรไทย และจากการตรวจสอบของ บล. กสิกรไทย พบว่า ลูกค้ารายดังกล่าวอยู่ในความดูแลของนายพงศ์พัทธ์ และตั้งแต่ลูกค้าเปิดบัญชีจนถึงวันตรวจสอบเป็นเวลาเกือบ 3 เดือน ไม่พบที่มาของคำสั่งจากลูกค้ารายดังกล่าวจากบันทึกเทปการให้คำแนะนำเลย ทั้งที่มีความถี่และปริมาณการซื้อขายค่อนข้างสูง โดยนายพงศ์พัทธ์ยอมรับว่าให้คำแนะนำและรับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือ

และกรณีนางสาวสุนทรีย์  ก.ล.ต. ตรวจสอบการดำเนินงานตามปกติ (routine inspection) พบว่า นางสาวสุนทรีย์ไม่ได้บันทึกเทปการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าจำนวนหนึ่ง  และนางสาวสุนทรีย์ยอมรับว่ารับคำสั่งซื้อขายของลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือ

การกระทำของนายพงศ์พัทธ์และนางสาวสุนทรีย์เป็นการปฏิบัติไม่เป็นตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน  ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555  ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนของนายพงศ์พัทธ์เป็นเวลา 3 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล. ต้นสังกัดได้ลงโทษพักงานนายพงศ์พัทธ์ซึ่งนับเป็นระยะเวลาที่นายพงศ์พัทธ์ได้รับโทษตามที่ ก.ล.ต. ลงโทษไปแล้ว 14 วัน  จึงคงเหลือเวลาพักการปฏิบัติหน้าที่ของนายพงศ์พัทธ์ตามคำสั่งของสำนักงานอีกเป็นเวลา 2 เดือน 16 วัน  และสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนของนางสาวสุนทรีย์เป็นเวลา 1 เดือน

นายวสันต์  เทียนหอม  รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ทุกวันนี้ผู้ลงทุนส่วนหนึ่งไม่ทราบว่า ผู้แนะนำการลงทุนไม่สามารถตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุนได้  ไม่ว่าผู้ลงทุนจะยินยอมมอบหมายให้ผู้แนะนำการลงทุนดำเนินการหรือเป็นการกระทำของผู้แนะนำการลงทุนโดยพลการ  เนื่องจากผู้แนะนำการลงทุนเป็นผู้ที่ บล.มอบหมายให้ทำหน้าที่ติดต่อและให้คำแนะนำ หรือวางแผน เกี่ยวกับการซื้อขายหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนเท่านั้น  ส่วนผู้ลงทุนต้องเป็นผู้ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์เอง  ดังนั้น  ก.ล.ต. จึงขอให้ บล. ทำความเข้าใจกับผู้ลงทุนในเรื่องนี้ให้ถูกต้อง  และกวดขันไม่ให้ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. รับดำเนินการให้แก่ลูกค้า เพื่อไม่ให้เป็นช่องทางที่อาจเกิดการทุจริตต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุนได้”

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map