สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 87/2547

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2547

 

ก.ล.ต. ลงโทษอดีตผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์

ก.ล.ต. ดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่นายชาญชัย กุลถาวรากร อดีตผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ กรณีไม่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขระบบการปฏิบัติงานของบริษัทตามการสั่งการของ ก.ล.ต. และไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล ขณะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ เอเพกซ์ จำกัด กล่าวคือ

1. บริษัทมีโครงสร้างการบริหารงานในลักษณะที่กรรมการทุกท่านเป็นผู้บริหารบริษัทที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา ซึ่งไม่เอื้อต่อการสอบยันการปฏิบัติงาน (check and balance) โดยผู้ปฏิบัติงานที่ถูกหน่วยงาน compliance ตรวจสอบ เป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่หน่วยงาน compliance รายงานผลการตรวจสอบ ทำให้หน่วยงาน compliance ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง ก.ล.ต. ได้แจ้งให้บริษัทแก้ไขในประเด็นดังกล่าวแล้ว ต่อมา ถึงแม้ว่าบริษัทได้มีการปรับปรุงโครงสร้างในเรื่องกรรมการของบริษัท แต่หน่วยงาน compliance ก็ยังคงรายงานผลการตรวจสอบต่อนายชาญชัย (ซึ่งดำรงตำแหน่งทั้งประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการ) เพียงผู้เดียว

2. บริษัทมิได้มีการบันทึกเทปการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์ให้ครบทุกสาย ซึ่งเป็นประเด็นที่ ก.ล.ต. ได้เคยแจ้งให้มีการดำเนินการให้ครบถ้วน

3. บริษัทยินยอมให้บุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเคยมีคำสั่งให้พักใบอนุญาตการเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด เนื่องจากมีพฤติกรรมการทำงานที่ส่อไปในทางไม่สุจริตซึ่งเป็นลักษณะต้องห้าม  มาเป็นผู้บริหารของบริษัท และมิได้รายงานการปฏิบัติฝ่าฝืนดังกล่าวต่อ ก.ล.ต.

จากพฤติกรรมดังกล่าวพิจารณาได้ว่า นายชาญชัยไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดและไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล  เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  ซึ่งเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ตามนัยข้อ 4 (12) ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น. 13/2542 เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2542  ก.ล.ต. จึงดำเนินการลงโทษโดยการภาคทัณฑ์และเปิดเผยต่อสาธารณชน  ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547  หากนายชาญชัยมีพฤติกรรมอันเข้าข่ายเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้อง  ก.ล.ต. จะพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map