สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 86/2554

วันพุธที่ 14 กันยายน 2554

 

ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การตลาด 3 เดือน ฐานยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า


ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน (เจ้าหน้าที่การตลาด) รายนางสาวจิตอาภา ศรัณย์วงศ์ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2554 และตำหนิผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนรายนายสุรศักดิ์  จุฬาเบา เนื่องจากยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า

กรณีนางสาวจิตอาภา  ศรัณย์วงศ์  ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ว่านางสาวจิตอาภาได้ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีลูกค้าโดยพลการ ทำให้ลูกค้าเสียหายและไม่รับผิดชอบในการกระทำดังกล่าว ซึ่ง ก.ล.ต. ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า นางสาวจิตอาภาตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า โดยส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีก่อนแล้วค่อยแจ้งให้ลูกค้าทราบภายหลัง การกระทำของนางสาวจิตอาภาเป็นการรับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าและปฏิบัติงานโดยไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

กรณีนายสุรศักดิ์  จุฬาเบา  ก.ล.ต. ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งว่านายสุรศักดิ์ได้สั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้าโดยลูกค้าไม่ได้สั่ง ซึ่งนายสุรศักดิ์ยอมรับว่าร้อยละ 30 ของรายการซื้อขาย นายสุรศักดิ์ได้ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าก่อนแล้วแจ้งให้ลูกค้าทราบภายหลัง การกระทำของนายสุรศักดิ์เป็นการยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในฐานะผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

การกระทำของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนทั้งสองรายข้างต้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานข้อ 14(2) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 49/2552 ซึ่งผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนต้องให้ผู้ลงทุนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง  ก.ล.ต. จึงได้สั่งพักนางสาวจิตอาภาจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2554 และได้ลงโทษตำหนินายสุรศักดิ์ พร้อมทั้งบันทึกพฤติกรรมไว้ประกอบการพิจารณาหากมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอีก

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map