สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 84/2558

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558

 

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุนและผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์


ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุน 4 ราย ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับการสร้างราคาหลักทรัพย์ ได้แก่ นายชนา ฤทธิมัต และนายเรวัต เชี่ยวชาญสุวรรณ ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ขณะกระทำผิดสังกัด บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บล.ยูโอบี) นางสาววชิราภรณ์  วศธรรมสิทธิ์ ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสถาบัน บล.ยูโอบี และนางสาวเจณิสตา วงศ์คำจันทร์ ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน สังกัด บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (บล.ฟินันเซีย) และสั่งพักผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ 1 ราย ที่ละเลยการตรวจสอบดูแลเพื่อป้องกันมิให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้การตรวจสอบดูแลกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย ได้แก่ นายวิคเตอร์ ยูน ตั๊ค ซอย ขณะกระทำผิดเป็นผู้บริหาร บล.ยูโอบี

ก.ล.ต. ตรวจพบว่า ผู้แนะนำการลงทุน 4 รายข้างต้น ซึ่งดูแลบัญชีหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (Omnibus Account) ส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ) ตามคำสั่ง ของลูกค้า โดยมีลักษณะผลักดันราคาและทยอยส่งคำสั่งที่แตกเป็นหลายคำสั่ง ทั้งที่ส่งได้ในคราวเดียว ทำให้ราคาและปริมาณซื้อขายหุ้น UNIQ เปลี่ยนแปลงไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด มีราคาปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 3.8 เท่า และปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นจาก 0.21 ล้านหุ้น เป็น 14.78 ล้านหุ้น ซึ่ง ก.ล.ต. เปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดสร้างราคาหลักทรัพย์ UNIQ ไปแล้ว เป็นจำนวนเงินกว่า 80.9 ล้านบาท

กรณีนายวิคเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของ บล.ยูโอบี ในขณะนั้น เป็นผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลลูกค้าสถาบันและเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ดูแลลูกค้าสถาบัน ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่ามีการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น UNIQ ที่อาจเข้าข่ายไม่เหมาะสม แต่ไม่รีบปรับปรุงระบบติดตามควบคุมดูแลการส่งคำสั่งที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่เพิ่มความเข้มงวดในการติดตามพฤติกรรมการซื้อขายหุ้นของลูกค้าอย่างใกล้ชิด หรือย้ำกับผู้แนะนำการลงทุนให้เพิ่มความระมัดระวังในการส่งคำสั่งสำหรับลูกค้ารายนี้ จึงยังคงพบการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น UNIQ ที่มีผลกระทบต่อราคาอย่างต่อเนื่อง

การกระทำของผู้แนะนำการลงทุนทั้ง 4 ราย เป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับการสร้างราคาหลักทรัพย์และพฤติกรรมของผู้บริหารรายนายวิคเตอร์ เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้การตรวจสอบดูแลกระทำการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศตามกฎหมายดังกล่าว* ก.ล.ต. จึงลงโทษบุคคลทั้ง 4 ราย และผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ โดยการสั่งพักการให้ความเห็นชอบ และกำหนดระยะเวลารับพิจารณาคำขอความเห็นชอบใหม่ในครั้งต่อไป**

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ขอเตือนให้ทราบว่า ผู้แนะนำการลงทุนต้องไม่ส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสมในลักษณะผลักดันหรือสร้างราคาหลักทรัพย์ หากพบการส่งคำสั่งของลูกค้าที่น่าสงสัย ผู้แนะนำการลงทุนต้องเตือนลูกค้า และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ นอกจากนี้  ก.ล.ต. ขอกำชับให้ผู้บริหารหลักทรัพย์ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุนในสังกัดให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

 ** รายละเอียดของการลงโทษมีดังนี้

1. พักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายชนา ฤทธิมัต เป็นเวลา 3 เดือนมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
2. กำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนรายนายเรวัต เชี่ยวชาญสุวรรณ เป็นเวลา 3 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2558
3. พักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ และการให้ความเห็นชอบเป็นผู้อำนวยการฝ่ายหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารายนางสาววชิราภรณ์  วศธรรมสิทธิ์ เป็นเวลา 3 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
4. พักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนางสาวเจณิสตา วงศ์คำจันทร์ เป็นเวลา 3 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
5. พักการให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนรายนายวิคเตอร์ ยูน ตั๊ค ซอย และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2558

*ข้อ 11(6) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 15/2548  เรื่อง  การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และข้อ 14(6) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 49/2552  เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(5) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557)  และเป็นลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3(13) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ข. 3/2548  เรื่องลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548  และข้อ 3(13) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 57/2552  เรื่อง  ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(2) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557  ซึ่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 เป็นประกาศที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้ง 4 ฉบับดังกล่าว ข้อ 3(15) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ข. 3/2548  เรื่อง  ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548  ประกอบข้อ 4 แห่งประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ข. 4/2548  เรื่อง  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548 และข้อ 3(15) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 57/2552  เรื่อง  ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ประกอบข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 58/2552  เรื่อง  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3สิงหาคม พ.ศ. 2552  อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตามข้อ 31(4) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557)  ซึ่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 เป็นประกาศที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้ง 4 ฉบับดังกล่าว

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map