สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 84/2552

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2552

 

ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การตลาด 2 ราย และภาคทัณฑ์อีก 1 ราย เหตุยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน


ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของนายประชา จูเง็ก และนายพีระ นกดำ เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2552 และสั่งภาคทัณฑ์ น.ส. ประกายดาว จงดี ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2552 เนื่องจากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน


ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และสั่งการให้บริษัทตรวจสอบ ซึ่งพบว่านายประชา จูเง็ก เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัท มีข้อตกลงกับลูกค้าให้ซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีแทนลูกค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน และแม้ว่าต่อมาลูกค้าแจ้งให้หยุดดำเนินการดังกล่าว แต่นายประชายังซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้าโดยพลการต่อไป การกระทำดังกล่าวทั้งที่ได้รับมอบหมายและที่ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีลูกค้าโดยพลการ ถือเป็นการยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน


สำหรับกรณีนายพีระ นกดำ  ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด) และสั่งการให้บริษัทตรวจสอบ ซึ่งพบว่า นายพีระ นกดำ เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และรับชำระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า การกระทำดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน และเป็นการสนับสนุนหรือร่วมมือกับผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมกับฐานะทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ หรือข้อจำกัดการลงทุนของผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน


นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบจากบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งกรณีลูกค้าร้องเรียนว่า น.ส. ประกายดาว จงดี เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทดังกล่าว ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนลูกค้า โดยลูกค้ายินยอม แต่ต่อมาลูกค้าได้ปฏิเสธรายการที่ลูกค้าไม่ได้สั่ง ซึ่ง น.ส. ประกายดาว ได้ยอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกค้า  อย่างไรก็ดี การกระทำดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการรับมอบหมายจากผู้ลงทุนให้ตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทน หรือตัดสินใจซื้อขายแทนผู้ลงทุนโดยพลการ ถือว่าเป็นการยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 


ทั้งนี้ การกระทำของนายประชาและนายพีระเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 15/2548 ข้อ 11(2) เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ก.ล.ต. จึงสั่งพักนายประชาและนายพีระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2552


สำหรับการกระทำของ น.ส. ประกายดาว เป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 25/2548 ข้อ 10(2) เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ก.ล.ต. จึงสั่งภาคทัณฑ์ น.ส. ประกายดาว ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2552

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map