สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 83/2560

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560

 

ก.ล.ต.สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนและห้ามปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสาขารวม 5 ราย


ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์สังกัดธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 5 ราย ฐานบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ (1) นางสาวพรประภา การนิธิ (2) นางทศวรรณ บุญชุ่ม (3) นางสาววันทนา ศิริพรกิตติ (4) นางสาวปาณิสรา กลิ่นมาลา และ (5) นางอรพิน บุญญานุพงศ์ และห้ามบุคคลในลำดับที่ (2) – (4) ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสาขาในส่วนของธุรกิจตลาดทุน พร้อมเตือนผู้ลงทุนทำความเข้าใจกองทุนรวมที่จะลงทุนให้ดีก่อนตัดสินใจ 

การลงโทษบุคคลลำดับที่ (1) นางสาวพรประภา ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์เป็นเวลา 40 วัน และ (2) นางทศวรรณ  ก.ล.ต. สั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขาในส่วนของธุรกิจตลาดทุน และสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และผู้วางแผนการลงทุน เป็นเวลา 2 เดือน โดยทั้งสองกรณีมีผลไปแล้วตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560  สืบเนื่องจากนางสาวพรประภาลงชื่อในฐานะผู้ให้คำแนะนำกับลูกค้าทั้งที่ไม่ได้เป็นผู้ติดต่อและให้คำแนะนำแก่ลูกค้ารายหนึ่ง โดยลูกค้ารายดังกล่าวได้รับคำแนะนำจากพนักงานอื่นซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน นอกจากนี้ นางทศวรรณซึ่งเป็นผู้จัดการสาขาที่ลูกค้ารายดังกล่าวได้รับคำแนะนำ ละเลยในการควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานในสาขาจนเกิดเหตุดังกล่าว ทำให้ลูกค้าลงทุนไม่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถในการรับความเสี่ยง

การลงโทษบุคคลลำดับที่ (3) นางสาววันทนา  ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ และห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขาในส่วนของธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยนางสาววันทนาแนะนำให้ลูกค้าซื้อกองทุนประเภท trigger fund แต่มิได้อธิบายข้อมูลให้ลูกค้าเข้าใจอย่างครบถ้วน และไม่ได้ให้ fund factsheet แก่ลูกค้า ลูกค้าจึงลงทุนไปโดยคิดว่าเป็นกองทุนตราสารหนี้เหมือนที่เคยลงทุนและต่อมาเกิดขาดทุน

การลงโทษบุคคลลำดับที่ (4) นางสาวปาณิสรา ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และผู้วางแผนการลงทุน และห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขาของธนาคารในส่วนของธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 4 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560  เนื่องจากนางสาวปาณิสรานำเงินของลูกค้าจากกองทุนที่ครบกำหนดไปซื้อกองทุนโดยไม่แจ้งลูกค้าและไม่ชี้แจงรายละเอียดของกองทุนให้แก่ลูกค้าเจ้าของบัญชี รวมทั้งพบว่า ไม่ได้ทำการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้าก่อนนำเสนอกองทุนซึ่งมีผลให้ลูกค้าลงทุนไม่เหมาะสม

การลงโทษบุคคลลำดับที่ (5) นางอรพิน ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2560 เนื่องจากนางอรพินแนะนำให้ลูกค้าเปิดบัญชีกองทุนรวมในขณะที่ลูกค้าต้องการเปิดบัญชีเงินฝากประจำ โดยนางอรพินไม่ได้ติดต่อและสอบถามความต้องการของลูกค้าโดยตรงทั้งที่อยู่ในวิสัยที่ทำได้ แต่สอบถามผ่านพนักงานที่ไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน ทำให้วิเคราะห์ลูกค้าไม่ครบถ้วน และแนะนำการลงทุนที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้รับความร่วมมือจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในการรายงานข้อร้องเรียนและข้อมูลการกระทำผิดของบุคคลทั้ง 5 ราย ข้างต้น

อนึ่ง ก.ล.ต. ขอเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจลงทุนเนื่องจากกองทุนรวมมีความหลากหลาย ซึ่งแต่ละประเภทมีความเสี่ยงและให้ผลตอบแทนบนปัจจัยและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนจึงต้องซักถามผู้ขายและขอรับ fund factsheet และศึกษาให้เข้าใจอย่างดีก่อนการตัดสินใจลงทุน และในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการใหบุคคลอื่นสั่งซื้อขายแทนต้องทำหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ด้วย


___________________________หมายเหตุ: การกระทำของผู้แนะนำการลงทุนและผู้จัดการสาขาทั้ง 5 ราย เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(2) และ 23(3) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 สำหรับการกระทำของผู้จัดการสาขารายนางทศวรรณ บุญชุ่ม เป็นลักษณะต้องห้ามตามข้อ 31(4) แห่งประกาศฉบับเดียวกัน


 

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map