สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 82/2558

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุน 2 ราย


ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายสัมพันธ์ กะปุก ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บล. ฟิลลิป) จากการรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน และผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายคชา บัวจรูญ สังกัด บล. ฟิลลิป เนื่องจากไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบของ บล. ฟิลลิป จึงตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายสัมพันธ์ยืนยันรายการซื้อขายหลักทรัพย์ และแจ้งยอดรับจ่ายเงินให้ลูกค้าทราบ โดยพบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าหลายรายมีการซื้อขายต่อเนื่องทั้งวันในปริมาณสูง แต่ไม่พบที่มาของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ นายสัมพันธ์ชักชวนให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นผู้กำหนดทั้งชื่อ จำนวน และราคาหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้ายอมรับการตัดสินใจของนายสัมพันธ์โดยไม่สอบถามถึงสภาพตลาดหรือหลักทรัพย์ที่ชวนซื้อขาย ในกรณีนายคชา ก.ล.ต. ตรวจพบว่าไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าจำนวนหลายรายการโดยนายคชายอมรับว่า รับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้าทางไลน์และโทรศัพท์มือถือ

การรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน และการไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วนเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนของนายสัมพันธ์เป็นเวลา 9 เดือน แต่ระยะเวลาการให้ความเห็นชอบมีอายุเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบจนครบอายุที่เหลือ และกำหนดระยะเวลารับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปเมื่อครบกำหนด 9 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ส่วนนายคชาถูกสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์เป็นเวลา 3 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558

อนึ่ง ผู้แนะนำการลงทุนไม่สามารถตัดสินใจลงทุนแทนผู้ลงทุนได้ แม้ว่าผู้ลงทุนจะยินยอม และกรณีที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายทางโทรศัพท์ ผู้แนะนำการลงทุนต้องบันทึกเสียงการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน เพื่อให้มีหลักฐานในการตรวจสอบความถูกต้องและที่มาของคำสั่งซื้อขาย ก.ล.ต. จึงขอความร่วมมือลูกค้าอย่ามอบหมายให้ผู้แนะนำการลงทุนตัดสินใจลงทุน และส่งคำสั่งในช่องทางที่มีการบันทึกไว้ได้

*ข้อ 20(2) และ (3) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 3/2555 เป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน กลุ่มที่ 3 ตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข.37/2553  เรื่อง  ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553  ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(2) และ (3) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน กลุ่มที่ 3 ตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map