สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 8/2558

วันพุธที่ 14 มกราคม 2558

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายบรรเทิงศักดิ์  เพิ่มโภคา สังกัดธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ฐานไม่ได้ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนและฐานไม่ได้ให้ข้อมูลผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ

ก.ล.ต. ได้รับรายงานเรื่องร้องเรียนของลูกค้าจากกระทรวงการคลังและตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่านายบรรเทิงศักดิ์ให้คำแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมว่าไม่กระทบเงินต้น ขณะที่กองทุนรวมที่ลูกค้าซื้อเป็นกองทุนรวมผสม มีความเสี่ยงระดับปานกลางถึงสูงและไม่คุ้มครองเงินต้น  รวมทั้งไม่ได้ให้หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมดังกล่าวแก่ลูกค้าก่อนตัดสินใจลงทุน

การไม่ได้ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่ได้ให้ข้อมูลสำคัญและเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายบรรเทิงศักดิ์ เป็นเวลา 1 เดือน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2558

*ข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553  เรื่อง  ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553  ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(2) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map