สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 79/2553

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553

 

ก.ล.ต. เปิดเผยการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกรณีสร้างราคาหุ้น FOCUS ในช่วงปี 2551


คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับนายขจรชัย งามวรโรจน์สกุล กรณีเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนการสร้างราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“FOCUS”) ในช่วงวันที่ 24 - 25 เมษายน 2551 เป็นจำนวนเงิน 333,333.33 บาท

สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตรวจสอบพบสภาพการซื้อขายหุ้น FOCUS ที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการซื้อขายของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งจากการตรวจสอบของ ก.ล.ต. พบว่า ในช่วงวันที่ 24 - 25 เมษายน 2551 มีการซื้อขายหุ้น FOCUS ปริมาณมาก และราคาหลักทรัพย์ได้เปลี่ยนแปลงไปอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด  โดยเกิดจากการกระทำของบุคคลที่สั่งซื้อขายหุ้นดังกล่าวผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่นในลักษณะอำพรางเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดไปว่า หลักทรัพย์นั้นมีการซื้อขายกันมาก หรือราคาหลักทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด  รวมทั้งมีพฤติกรรมการซื้อขายในลักษณะต่อเนื่อง เป็นผลทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปทำการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น  และบุคคลที่ได้ประโยชน์เป็นบุคคลคนเดียวกัน  โดยมีนายขจรชัย งามวรโรจน์สกุล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน (เจ้าหน้าที่การตลาด) ของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้ช่วยเหลือให้การสนับสนุนการกระทำดังกล่าว ด้วยการจัดหาบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในความรับผิดชอบของตนเพื่อใช้กระทำการรับส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะสร้างราคา และช่วยเหลือการโอนเงินที่ได้จากซื้อขายหลักทรัพย์

การกระทำข้างต้นของนายขจรชัยเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243 (1) ประกอบมาตรา 244 และมาตรา 243 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้เปรียบเทียบปรับนายขจรชัย เป็นเงิน 333,333.33 บาท  และ ก.ล.ต. จะมีการดำเนินการเกี่ยวกับการมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน รวมทั้ง ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการดำเนินคดีกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันเข้าข่ายเป็นการสร้างราคาหลักทรัพย์ในครั้งนี้อีกด้วย

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map