สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 77/2558

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558

 

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุนฐานรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายแทน

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายสุภากรณ์ ดำรงเดช ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (บล. โกลเบล็ก) เนื่องจากรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหลักทรัพย์แทน เรื่องนี้ ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบของ บล.โกลเบล็ก และการร้องเรียนจากลูกค้า ก.ล.ต. จึงตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายสุภากรณ์ชักชวนให้ลูกค้าลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยนายสุภากรณ์ยอมรับว่า ลูกค้าอนุญาตให้ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนในช่วงแรก และต่อมาพบบทสนทนาในเทปบันทึกเสียงที่แสดงว่าลูกค้าอนุญาตให้นายสุภากรณ์ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ โดยตลอดช่วงระยะเวลาของการกระทำผิด การซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้ามีปริมาณสูง

ผู้แนะนำการลงทุนไม่สามารถรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหลักทรัพย์แทนได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนของนายสุภากรณ์เป็นเวลา 3 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2558

อนึ่ง ผู้แนะนำการลงทุนไม่สามารถตัดสินใจลงทุนแทนผู้ลงทุนได้ แม้ว่าผู้ลงทุนจะยินยอมก็ตาม ที่ผ่านมาพบกรณีที่ผู้ลงทุนมอบหมายให้ผู้แนะนำการลงทุนไปตัดสินใจลงทุนแทนเนื่องจากไม่มีเวลา หรือเห็นว่าผู้แนะนำการลงทุนมีความรู้หรือมีข้อมูลดีกว่าตนเอง แต่ก็ต้องได้รับผลกระทบจากการซื้อขาย จนได้รับผลขาดทุน หลายกรณีที่การมอบหมายเปิดช่องทางให้ผู้แนะนำการลงทุนตัดสินใจซื้อเกินกว่าความประสงค์ของผู้ลงทุนและมีข้อพิพาทกับผู้แนะนำการลงทุน และ บล.ต้นสังกัดจำนวนไม่น้อย ก.ล.ต.จึงขอความร่วมมือกับผู้ลงทุนในเรื่องนี้ด้วย

*ข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555  เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ/น/ข. 37/2553  เรื่อง  ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553  ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(2) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map