สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 76/2556

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556

 

ก.ล.ต. จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ปรับปรุงใหม่

ก.ล.ต. จะจัดงานสัมมนาหัวข้อ “หลักเกณฑ์การจัดทำรายงานตามมาตรา 56 และการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (“แบบ 56-1”) ที่ปรับปรุงใหม่” จำนวน 4 ครั้ง ในวันที่ 21, 23, 26 สิงหาคม 2556 และวันที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนและที่ปรึกษาทางการเงินมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงินและรายงานฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ 56-1 ใหม่ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ โดยหลักเกณฑ์ใหม่นี้จะมีผลใช้บังคับกับแบบ 56-1 ที่ต้องส่งต่อ ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

การเข้าร่วมงานสัมมนาไม่มีค่าใช้จ่าย  ผู้แทนของบริษัทจดทะเบียนและที่ปรึกษาทางการเงินสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 นี้ โดยส่งแบบฟอร์มแจ้งความจำนงเข้าร่วมสัมมนา ทางโทรสารที่หมายเลข 0-2263-6099  download แบบฟอร์มได้ที่ http://www.sec.or.th/seminar/seminar56.pdf และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2263-6111 หรือ e-mail: corgov@sec.or.th

เอกสารแนบ
-   กำหนดการสัมมนา

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map