สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 75/2559

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559

 

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน 2 ราย ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ


ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน 2 ราย ได้แก่ 1) นางสาวพรรณประภา ไวทยะวณิช เนื่องจากตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า และ 2) นายกชอาภา ทรงธรรม เนื่องจากไม่ได้ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าตามหลักวิชาชีพ

กรณีนางสาวพรรณประภา เป็นการกระทำผิดขณะสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (บล. โกลเบล็ก) โดย ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าของ บล.โกลเบล็ก และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่านางสาวพรรณประภาตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหาย

กรณีนายกชอาภา เป็นการกระทำผิดขณะเป็นผู้บริหารและผู้แนะนำการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) (บล. ไอร่า) โดย ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ลงทุนและรายงานการตรวจสอบของ บล. ไอร่า และได้ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายกชอาภาให้คำแนะนำหลักทรัพย์รายตัวในงานสัมมนาและแอพพลิเคชั่น LINE โดยวิเคราะห์จากความเห็นส่วนตัว และไม่มีบทวิเคราะห์จากแหล่งที่น่าเชื่อถืออ้างอิง

การกระทำของบุคคลทั้งสองเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนของนางสาวพรรณประภา เป็นเวลา 6 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2559 และนายกชอาภา เป็นเวลา 8 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2559

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ขอเตือนผู้แนะนำการลงทุนที่จะให้คำแนะนำหลักทรัพย์รายตัวแก่ผู้ลงทุนไม่ว่าผ่านทางช่องทางใด ควรให้คำแนะนำภายใต้ใบอนุญาตที่ได้รับจากสำนักงาน และมีที่มาของข้อมูลที่อ้างอิงได้ และเป็นไปตามหลักวิชาชีพ


                                       __________________________________________


*ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

นางสาวพรรณประภาและนายกชอาภาไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(2) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map