สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 75/2556

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุน 3 ราย และเปิดเผยพฤติกรรม 1 ราย

ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (บล.เคที ซีมิโก้) จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายไพฑูรย์ จรจวบโชค และนายเทพฤทธิ์ ทองโอฬาร เป็นเวลา 2 เดือน และนางสาววีณา คณาวนิชกิจ เป็นเวลา 1 เดือน พร้อมทั้งเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรายนายธนิตย์ ลินิฐฎา

ก.ล.ต. ตรวจสอบการดำเนินงานตามปกติ (routine inspection) พบว่านายไพฑูรย์ (ขณะยังทำงานสังกัด บล.เคที ซีมิโก้) ได้รับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า และไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วนจำนวนหลายรายการ ในขณะที่นายเทพฤทธิ์ และนางสาววีณาไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วนตามลำดับ จำนวนหลายรายการ

การรับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2) และการไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าให้ครบถ้วน เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553  ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายไพฑูรย์ เป็นเวลา 2 เดือน และนางสาววีณา เป็นเวลา 1 เดือน สำหรับนายเทพฤทธิ์ ซึ่งเคยมีประวัติการปฏิบัติไม่ถูกต้องในกรณีเดียวกันมาก่อน ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้เปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายธนิตย์ ลินิฐฎา ด้วย เนื่องจากตรวจพบว่ามีพฤติกรรมไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map