สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 74/2552

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552

 

ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน 1 ราย

ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของนางสาวนภัสณัญช์  วรพิชโยทัย อดีตเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 15 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2552  เนื่องจากกระทำการทุจริต หลอกลวง ปลอมแปลงเอกสาร ให้ข้อมูลเท็จแก่ผู้ลงทุน โดยมีเจตนาหลอกลวงผู้ลงทุน และแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ

สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับรายงานจากบริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) กรณีลูกค้าหลายรายร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำของนางสาวนภัสณัญช์ ซึ่ง ก.ล.ต. ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า นางสาวนภัสณัญช์ได้หลอกลวงลูกค้าให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และให้โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ จากนั้นจึงจัดทำเอกสารปลอมขึ้นเพื่อลวงลูกค้าให้เข้าใจว่าได้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นแล้ว ทั้งที่ไม่มีการดำเนินการจริง และได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายอื่น นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการแก้ไขสำเนาใบฝากเงินธนาคารของลูกค้าที่โอนเงินมาชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์และส่งสำเนาให้นางสาวนภัสณัญช์ทางโทรสารจำนวนหลายราย

การกระทำของนางสาวนภัสณัญช์เป็นการปฏิบัติงานด้วยความไม่ซื่อสัตย์ สุจริต และไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามข้อ 11(1) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 15/2548 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2548

เนื่องจากนางสาวนภัสณัญช์กระทำความผิดโดยวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน มีการปิดบังอำพราง เพื่อไม่ให้ลูกค้าทราบ และกระทำผิดกับลูกค้าหลายราย ประกอบกับค่าความเสียหายค่อนข้างสูง และยังหลบหนีความรับผิดอีกด้วย  ซึ่ง ก.ล.ต. พิจารณาว่า เป็นความผิดร้ายแรงจนไม่สมควรให้เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนต่อไป จึงสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของนางสาวนภัสณัญช์เป็นเวลา 15 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map