สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 70/2556

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556

 

ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน

ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบพร้อมทั้งเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายไชยยันต์ แสงบัณฑิต สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบจากบริษัทต้นสังกัดและตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่านายไชยยันต์ไม่บันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วนจำนวนหลายรายการ นอกจากนี้ จากการตรวจสอบเทปบันทึกการสนทนายังพบว่านายไชยยันต์มีพฤติกรรมใช้บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง

การกระทำของนายไชยยันต์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ข้อ 20 (1) และ (3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 (ประกาศ ที่ ทธ/น/ข. 37/2553)  ก.ล.ต. จึงเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้สาธารณชนทราบกรณีไม่บันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้เพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนของนายไชยยันต์กรณีใช้บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง โดยมีกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2556

อนึ่ง ก.ล.ต. ขอย้ำเตือนว่า การที่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนใช้บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อการประกอบวิชาชีพ และผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับโทษเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนและสำนักงานจะไม่รับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามความร้ายแรงของพฤติกรรมการกระทำความผิด ซึ่งจะมีผลทำให้ไม่สามารถประกอบวิชาชีพเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map