สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 70/2555

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555

 

ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่และตำหนิผู้แนะนำการลงทุนรวม 3 ราย ฐานไม่บันทึกเทปหรือจัดทำหลักฐานการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ครบถ้วน


ก.ล.ต. เข้มงวดการจัดทำหลักฐานและการบันทึกเทปการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้แนะนำการลงทุน (เจ้าหน้าที่การตลาด) ของบริษัทหลักทรัพย์  โดยเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนของนายสิทธิชัย สงบศรีจินตนา สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด และนายทิวากรณ์ ธรรมมงคล สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)  และตำหนิการปฏิบัติหน้าที่ของนางพัชราวรรณ  วัฒนศิริ อีกหนึ่งราย

กรณีนายสิทธิชัย  ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ตามปกติ (routine inspection) พบว่า นายสิทธิชัยไม่บันทึกเทปการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และมีความถี่ในการรับคำสั่งที่ไม่บันทึกเทปค่อนข้างมาก เช่นเดียวกับกรณีนายทิวากรณ์ ซึ่ง ก.ล.ต. ได้รับรายงานจากบริษัทหลักทรัพย์ภัทรฯ ว่า นายทิวากรณ์ไม่บันทึกเทปการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และมีความถี่ในการรับคำสั่งที่ไม่บันทึกเทปค่อนข้างมาก โดยบุคคลทั้งสองยอมรับว่ารับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือ  ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนของทั้งสองราย เป็นเวลา 1 เดือน

สำหรับกรณีนางพัชราวรรณ  ก.ล.ต. ได้รับรายงานจากบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดว่า นางพัชราวรรณไม่บันทึกเทปการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จำนวนหนึ่งและไม่ประทับวันและเวลาในเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัด  ก.ล.ต. จึงตำหนิการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน และบันทึกพฤติกรรมไว้ประกอบการพิจารณาหากมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนอีก

การกระทำของผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนทั้งสามรายข้างต้น เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555  เรื่อง  การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม 2555

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map